วารสารเผยแพร่


มรดกเมือง มรดกชุมชน และสิ่งแวดล้อม2019/2562

ISBN : 978-616-398-425-8


หนังสือรวมบทความวิชาการสถาปัตกรรม
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2562 จํานวน 200 เล่ม
107 หน้า
ISBN : 978-616-398-425-8

PDF

เมืองและชุมชน เป็นสองเรื่องที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ สังคมมั่งคั่ง ยั่งยืน สะท้อนวิธีคิดและการบริหารจัดการของผู้นำและผู้คนตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับเมือง ส่วนมรดกทางวัฒนธรรมเปรียบเสมือนตัวแทนของเมือง ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของผู้คนที่อยู่ในเมืองและชุมชน ในปัจจุบันเมืองใหญ่ๆทั่วโลกจึงตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในฐานะเป็นหลักฐานที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ของเมือง พัฒนาการของสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนั้นการอนุรักษ์และรักษามรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงการรื้อฟื้นและต่อยอดมรดกเมืองและมรดกชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับชาติบ้านเมืองการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมต้องกระทำอย่างมีหลักการ โดยมองถึงปัญหาและการแนวทางในการแก้ปัญหาที่เป็นองค์รวม เพื่อให้เมืองชุมชน ผู้คนและวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถดำรงอยู่และพัฒนาต่อเนื่องไปได้อย่างสมดุลและยั่งยืน