เอกสารเผยแพร่


สล่าเก๊าล้านนาชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ

2020/2563

โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการสร้างองค์ความรู้สถาปัตยกรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาช่างล้านนา ด้านที่ 5
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์