วารสารเผยแพร่


พุทธสถาปัตยกรรมชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ

2017/2560


หนังสือรวมบทความวิชาการสถาปัตยกรรม
Editor : ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
ISBN 978-616-398-166-0
Length : 139 pages
พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2560

PDF

คำนิยม
พุทธศิลปะสถาปัตยกรรมเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปะ จึงเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากเรื่องหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาตั้งมั่นอยู่ในดินแดนประเทศไทยเป็นเวลาชา้ นาน มีความเจริญร่งุ เรืองและเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา

จึงทำให้ดินแดนประเทศไทย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกวัฒนธรรมเนื่องในพระพุทธศาสนา รวมทั้งเนื่องจากสิ่งก่อสร้างเนื่องในพระพุทธศาสนาหรือพุทธสถาปัตยกรรม มักเป็นถาวรวัตถุและสิ่งก่อสร้างที่มั่นคงแข็งแรง ขณะที่สิ่งก่อสร้างประเภทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและอื่นๆ มักสร้างด้วยวัสดุที่ไม่คงทนถาวร

ดังนั้นโบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทย จึงเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศิลปะสถาปัตยกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีทั้งงานสถาปัตยกรรม อาทิ วิหาร เจดีย์ หอไตร ซุ้มโขง ฯลฯ และงานศิลปกรรม อาทิ พระพุทธรูป และลวดลายประดับศาสนสถานทั้งที่เป็นงานปูนปั้น และงานลงรักปิดทองหรือลายคำ ฯลฯ เป็นต้น