วารสารเผยแพร่


เมืองเชียงใหม่ : ศิลปะ สถาปัตยกรรมและความเชื่อชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ

2014/2557

ISBN : 9746729128, 9789746729123


Editor : ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
ISBN : 9746729128, 9789746729123
Length : 119 pages

PDF


บทนำ
- ความมีชีวิตของสถาปัตยกรรมล้านนาในเมืองเชียงใหม่ / วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
- บทกวีเวียงกาม / ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
- รอยต่อแห่งทศวรรษการพัฒนาเวียงกุมกาม / องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ
- ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของผังเมืองเชียงใหม่ในสมัยล้านนา / ทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์
- ไม้หมายเมืองเชียงใหม่ : คติความเชื่อเรื่องต้นไม้กับการหมายถิ่นฐาน / วรงค์ วงศ์ลังกา
- สถาปัตยกรรมพระธาตุเจดีย์หลวง : ความเป็นมาสู่ความน่าเป็นไปได้ / รัฏฐา ฤทธิศร
- พลวัตของเมืองกับการใช้พื้นที่ศูนย์กลางเมืองและทิศทางอนาคต / ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี