วารสารเผยแพร่


๒๐:21 เชียงเก่า : เชียงใหม่2015/2558

เชียงใหม่ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ในตำนานแรกๆ ที่กล่าวถึงเชียงใหม่
อย่างตำนานว่าด้วยพระธาตุในล้านนา กล่าวถึงลัวะว่าเป็นชนพื้นเมืองมาก่อน
นานมูลศาสนาชินกาลมาลีปกรณ์และจามเทวีวงศ์ กล่าวเปรียบเทียบลัวะ
ว่าเป็นคนเกิดในรอยเท้าสัตว์ ด้วยเหตุที่ลัวะถือเอารูปสัตว์เป็นสัญลักษณ์
ตำนานรุ่นหลังอย่างตำนานสุวรรณคำแดงหรือตำนานเสาอินทขิล
เล่าว่าลัวะเป็นผู้สร้างเวียงเจ็ดลิน เวียงสวนดอก และเวียงนพบุรีหรือเชียงใหม่
ลัวะจึงน่าจะเป็นชนกลุ่มแรกที่สร้างเมือง แต่ก่อนหน้าที่ก็คงมีมนุษย์อาศัยอยู่ที่นี่
ก่อนแล้วแต่ยังไม่เป็นเมืองเต็มรูปแบบ