คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ก้าวสู่สำนักงานสีเขียว

(GREEN OFFICE)

การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นสำนักงานสีเขียว - ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพ


ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเพื่อการก้าวเข้าสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

คณะทำงานสำนักงานสีเขียวทั้ง 6 หมวด ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเพื่อการก้าวเข้าสู่สำนักงานสีเขียว และมอบหมายหน้าที่แต่ละหมวดตรวจสอบและรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินงานการรับการตรวจประเมิน ทั้ง 6 หมวด 63 ตัวชี้วัด ให้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการคณะฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน


13/05/2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดอบรมเรื่อง "พื้นฐาน 5ส กับการพัฒนาองค์กร" (Green Office)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดอบรม "พื้นฐาน 5ส กับการพัฒนาองค์กร" 2567 ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ตำแหน่งรองคณบดีด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ วิทยาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย Smart (classroom) ชั้น 3  
09/05/2567

โครงการอบรมเรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย" (Green Office)

ภาพบรรยกาศโครงการอบรมเรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย"
ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2
และซ้อมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น เวลา 15.00 น.
ณ จุดรวมพล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14/02/2567

โครงการอบรมเรื่อง "การสร้างสรรค์ขยะให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน" (Green Office)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการ Green Road จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การการสร้างสรรค์ขยะให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ โครงการ Green Road จังหวัดลำพูน


11/01/2567

โครงการอบรมเรื่อง "ก๊าซเรือนกระจกและการจัดการมลพิษ" (Green Office)

ภาพบรรยกาศโครงการอบรมเรื่อง "ก๊าซเรือนกระจกและการจัดการมลพิษ"
ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
07/02/2568

ประชุมสร้างความเข้าใจและรายงานความคืบหน้า โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/ 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ซึ่งในหัวข้อการประชุมได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจและรายงานความคืบหน้า โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการคณะฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน
21/12/2566

การอบรมคัดแยกขยะ โดย บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด (Green Office)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การคัดแยกขยะ ให้ตัวแทนคณะอนุกรรมการการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวดที่ 4 รวมถึงหัวหน้าและพนักงานทำความสะอาด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2
30/11/2566

การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) แก่คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำสำนักงานสีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายจัดการ ทรัพยากรและสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรการบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


08/11/2566

กิจกรรม


ถังสีไหน? ทิ้งขยะอะไร? มาดูกันได้เลย


ถังสีเขียว

ขยะเปียก,เศษอาหาร ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง

ถังสีน้ำเงิน

ขยะทั่วไป เป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้ หรือย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล เช่น ซองขนม กล่องโฟม หลอด ถุงพลาสติก

ถังสีเหลือง

ขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้ เช่น ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง, กล่องกระดาษ, กระดาษ

ถังสีเแดง

ขยะอันตราย ขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น สารพิษ วัตถุติดเชื้อได้ วัตถุกัดกร่อน เช่น ถ่านไฟฉาย,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยาหมดอายุ, วัตถุไวไฟ, กระป๋องสเปรย์

ผังสำนักงานสีเขียว


สื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม


สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม