Taweesak Kaittiweerasak

Lecturer

Email: taweesak.k@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2005

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 1988

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)

  สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Publication

 • • ทักษาเมืองเชียงใหม่ 1 จุลสาร หำยนต์ 2 เชียงใหม่ 2006 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
 • • สัญวิทยา: การถอดรหัสและการประยุกต์อัตลักษณ์ไทยเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 (Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพฯ หน้า -.
 • • การถอดรหัสและการประยุกต์ใช้อัตลักษณ์เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ. เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2012. 109หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • ความสับสนเชิงทฤษฎีในการใช้สัญวิทยาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ . การประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 Built Environment Research Associates Conference 4, 2013 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี หน้า596 -606. 2013.
 • • แนวความคิดการออกแบบอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 2 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2012 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
 • • ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของเมืองเชียงใหม่กับการวางผัง 1 รวมบทความวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2556 ภายใต้โครงการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ ความรู้และภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่อาเซียน “ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ประเพณี และความเปลี่ยนแปลง
 • • วิเคราะห์สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและการสื่อสารของอาคารราชการไทยเพื่อหาแนว ทางการออกแบบ. จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.; 2013. 73หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)

Research

 • วิจัยโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนเมืองลับแล : ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์, ทุนการเคหะแห่งชาติ, 2557
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • วิเคราะห์สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและการสื่อสารของอาคารราชการไทยเพื่อหาแนวทางการออกแบบ
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการวิจัยเพื่อออกแบบวางผังพื้นที่ประวัติศาสตร์กลางเมืองเชียงใหม่และ สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรม ล้านนาและศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงภูมิภาค
 • รองหัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนเมือง ลับแล : ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การศึกษาผังเมืองโบราณ : กรณีศึกษา เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การศึกษาผังเมืองโบราณ : กรณีศึกษาเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • แนวความคิดการวางผังเมืองเชียงใหม่เก่า กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับผังเมืองสุโขทัยเก่า

Paper

  2015

 • งานสร้างสรรค์ หอเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กระบวนการคิดสร้างสถาปัตยกรรม, รางวัลสาขาสถาปัตยกรรมหลัก CDAST DESIGN AWARD 2014 (สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย), 2558
 • 2015

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • บทความผลงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม เรื่อง หอเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กระบวนการคิดสร้างสถาปัตยกรรม
 • 2015

 • โปสเตอร์งานสร้างสรรค์ สถาปัตยกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 : สัญญะในงานสถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัย โครงการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” 2 เม.ย.2558
 • 2015

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • โปสเตอร์งานสร้างสรรค์ ในงานการประชุมวิชาการ “ปอยปัญญา : หนึ่งทศวรรษมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์”
 • 2013

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • ความสับสนเชิงทฤษฏีในการใช้สัญวิทยาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
 • 2012

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • ประชุมวิชาการ BEARC เรื่อง สัญวิทยา ซ การถอดรหัสและการประยุกต์อัตลักษณ์ไทยในแนวความคิดการออกแบบ
 • 2010

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • การศึกษาผังเมืองโบราณ กรณีศึกษา เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว
zz