อาจารย์ไกรธีระ ลอลือเลิศ

Email : kraithera.l@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Job Experiences

ประวัติการศึกษา / Educations

  • 2010, Master of Arts, Art Space and Nature, The University of Edinburgh

  • 2004, ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, ภูมิสถาปัตยกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย