วัชรพงษ์ ชุมดวง

Email: watcharapong.c@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2019

  สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2003

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 2001

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Publication

 • • The Survey for the Preparation of Appropriate Environment, Facility and Safety for the Elderly in Mae Hia Sub-district Municipality. การประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 "วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ" หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • • The Survey for the Preparation of Appropriate Environment, Facility and Safety for the Elderly in Nong Tong Pattana Sub-district Municipality. การประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 "วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ" หอประชุมมหาวิทยาลัย

Research

  2008

  หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การศึกษาระบบถอดประกอบเรือนไทยในการพัฒนาเป็นบ้านเพื่อกรณีฉุกเฉิน. รายงานการวิจัย, ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548. เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (เป็นโครงการวิจัยเดี่ยว)
 • 2010

  หัวหน้าโครงการวิจัย
 • อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเชียงใหม่. รายงานฉบับสมบูรณ์. เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • 2012

  หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการออกแบบงานก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์ ผู้สูงอายุ ขนาด 7 ชั้น. รายงานฉบับสมบูรณ์, ทุนศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • 2017

  หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการการพัฒนาผังแม่บทบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร เชื่อมโยงเมืองเก่าบางขลัง – บางพาน – ไตรตรึงษ์–60178518993H200. รายงานฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (เป็นโครงการวิจัยเดี่ยว)
 • 2018

  หัวหน้าแผนวิจัย
 • แผนงานวิจัยการบูรณาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่โดยรอบตามแนวแกนเมืองมรดกโลกศรีสัชนาลัย – สุโขทัย – กำแพงเพชร (Integrating Creative Tourism for Communities around World Heritage Corridor Si Satchanalai – Sukhothai – Kamphaengphet)-RDG61T0103. รายงานฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เชียงใหม่
 • 2020

  หัวหน้าโครงการวิจัยวิจัยย่อย 1
 • การพัฒนาหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านและวัฒนธรรมประเพณีของเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวตามแนวแกนเมืองมรดกโลก ศรีสัช-นาลัย-สุโขทัย-กำแพงเพชร ภายใต้แนวคิดเมืองสร้างสรรค์. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สัญญาเลขที่ วช.อว.(อ)(กบง)/๖๐๒/๒๕๖๓ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (เป็นโครงการย่อยที่ 1)
 • 2021

  หัวหน้าแผนวิจัย
 • แผนพัฒนาเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย สัญญาเลขที่ พฐ.64/035 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal สัญญาเลขที่ พฐ.64/035: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (เป็นชุดโครงการ มีโครงการย่อย 9 โครงการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณทั้งหมด 4,000,000
 • 2021

  หัวหน้าโครงการวิจัยวิจัยย่อย 1
 • ระบบสัณฐานเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สัญญาเลขที่ พฐ.64/035 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (เป็นโครงการย่อย 1 รหัสโครงการ 71719)
 • 2022

  หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการ: การศึกษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวย่านชุมชนเก่ามรดกโลกสุโขทัย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน งบประมาณทั้งหมด 500,000 บาท (ห้าแสนบาท)
 • 2022

  หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการวิจัย: การสำรวจหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของชุมชนโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ผ่านการวิเคราะห์ทางด้านสถาปัตยกรรม เพื่อนำเสนอต้นแบบผลงานสร้างสรรค์หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ทุนวิจัยปี 2565 จากบริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด ระยะเวลาโครงการ 50 วัน งบประมาณทั้งหมด 300,000 บาท (สามแสนบาท)
 • 2022

  หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการวิจัย: แผนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุทธาวาสให้เป็นพลังเครือข่ายชุมชนสร้างสรรค์ของเวียงป่าเป้า สัญญาเลขที่ RGNS 64 – 078 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมภายใต้โปรแกรม 1 แผนงาน ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2565ในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณทั้งหมด 600,000 บาท
 • 2022

  หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการศึกษาและสำรวจช่างศิลป์ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยเพื่อการยกระดับคุณค่าและพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามโครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะเวลาโครงกา

Paper

  2023

  บทความวิจัย
 • การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุทธาวาสให้เป็นพลังเครือข่ายชุมชนสร้างสรรค์ของเวียงป่าเป้า DEVELOPMENT OF THE SRI SUTTHAWAT TEMPLE MUSEUM AS A NETWORK POWER WIANG PA PAO CREATIVE COMMUNITY
 • 2022

  บทความวิจัย
 • แนวทางในการออกแบบพระมหาสถููปเจดีย์ Pra Maha Stupa Chaitya Design guideline
 • 2021

  บทความวิจัย
 • การบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยต้นทุนทางมรดกวัฒนธรรมและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย INTEGRATING CREATIVE TOURISM STRATEGY WITH CUTURAL HERITAGE ATTRACTION THROUGH PARTICIPATORY PROCESS: A CASE STUDY OF THE HISTORY CITY OF SUKHOTHAI COMMUNITY
 • 2017

 • บทความการศึกษาแนวคิดเพื่อการออกแบบพุทธอุทยานรัตนมหาเจดีย์ ในศรีลังกา อินเดีย และจีน, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCI กลุ่ม 2) Vol 4 No 1 (2017): VOL.4 NO.1
 • 2017

 • บทความพลังชีวิตกับศิลปะสถาปัตยกรรมร่วมสมัย, การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” 30 มีนาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2017

 • บทความหลักเกณฑ์ออกแบบพุทธอุทยานรัตนมหาเจดีย์ของมูลนิธิพระบรมธาตุในสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา, บทความการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” 30 มีนาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2015

 • โปสเตอร์งานสร้างสรรค์ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” 2 เม.ย.2558
zz