Associate Professor Dr.Watcharapong Chumduang

Associate Professor

Email : watcharapong.c@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

 • 2019, สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2003, สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 2001, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลงานทางวิชาการ / Publications

  ตำรา-ทั้งเล่ม / books

 • 2018, ขั้นตอนการออกแบบโรงพยาบาลชุมชน กรณีศึกษา โครงการออกแบบงานก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่., เชียงใหม่: ภทระ พรีเพรส.
 • 2017, พระมหาเจดีย์ในฐานะเป็นสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม, (pp 71-94). หนังสือรวมบทความวิชาการสถาปัตยกรรม: พุทธสถาปัตยกรรม (ใน ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ). เชียงใหม่: ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. ISBN 9786163981660
 • 2015, พระเจดีย์ในฐานะเป็นสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม, ใน ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ, พุทธสถาปัตยกรรม. เชียงใหม่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทระพรีเพลส.

  บทความวิชาการ / research / academic conferences

 • 2019, Design Concept and Criteria of Buddha Pratheep Maha Stupa Chaitya., The 3rd international Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity (SIC), 16-18 June 2019, Princess of Naradhiwas University (PNU), 464-478.
 • 2019, การบูรณาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พื้นที่โดยรอบตามแนวแกนเมืองมรดกโลก ศรีสัชนาลัย–สุโขทัย–กำแพงเพชร, การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562 (pp 31-43). เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • 2017, พลังชีวิตกับศิลปะสถาปัตยกรรมร่วมสมัย, การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์”, 30 มีนาคม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 15-24.
 • 2017, หลักเกณฑ์ออกแบบพุทธอุทยานรัตนมหาเจดีย์ของมูลนิธิพระบรมธาตุในสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา, การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” ในประเด็น ถอด-ฟื้น ภูมิปัญญา และ ก่อ-ร่าง สร้างสรรค์, 30 มีนาคม 2560 (pp 40-50). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • 2017, แนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย, การจัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 Built Environment Research Associates Conference 2017 (BERAC 8), วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 261-267.
 • 2015, อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเชียงใหม่, การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์”, 2 เมษายน 2558. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • 2009, The Survey for the Preparation of Appropriate Environment, Facility and Safety for the Elderly in Mae Hia Sub-district Municipality

  วารสารวิชาการ / research / academic papers

 • 2023, การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุทธาวาสให้เป็นพลังเครือข่าย ชุมชนสร้างสรรค์ของเวียงป่าเป้า, วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 8(1), 163-176.
 • 2022, แนวทางในการออกแบบพระมหาสถูปเจดีย์, วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 13(2), 35-54. (TCI1)
 • 2018, การบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยต้นทุนทางมรดกวัฒนธรรมและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 17(3), 30-39. (TCI2)
 • 2017, การตีความการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • 2017, การศึกษาแนวคิดเพื่อการออกแบบพุทธอุทยานรัตนมหาเจดีย์ในศรีลังกา อินเดีย และจีน., เจ-ดี : วารสารวิชาการ การออกแบบ สภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 4(1), 38-51.

  ผลงานสร้างสรรค์ / other academic works

 • 2022, โครงการวิจัยมรดกวัฒนธรรมด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านนของจังหวัดสุโขทัยภายใต้ โครงการการส่งเสริมภายใต้โครงการการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหาร การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน, สถาปัตย์นิทรรศน์ นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6, 20 - 25 ธันวาคม 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST).
 • 2021, ศาลาลมเย็น: โมเดลการลดความร้อนด้วยพลังงานสะอาด, สถาปัตย์นิทรรศน์ นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5, 14-19 ธันวาคม 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST).
 • 2020, วิหารธรรมล้านนา วัดป่าพุทธพรหมปัญโญ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่., สถาปัตย์นิทรรศน์ นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4, 16 ธันวาคม 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST).

  ผลงานวิจัย / research works

 • 2021, การพัฒนาหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านและวัฒนธรรมประเพณีของเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวตามแนวแกนเมืองมรดกโลก ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย-กำแพงเพชร ภายใต้แนวคิดเมืองสร้างสรรค์., สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (ปีงบประมาณ 2563). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • 2021, ระบบสัณฐานเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย., สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (ปีงบประมาณ 2564). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • 2021, แผนพัฒนาเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย., สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (ปีงบประมาณ 2564). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • 2019, แผนงานวิจัยการบูรณาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่โดยรอบตามแนวแกนเมืองมรดกโลกศรีสัชนาลัย – สุโขทัย – กำแพงเพชร., ทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (ปีงบประมาณ 2561). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • 2017, การพัฒนาผังแม่บทบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร เชื่อมโยงเมืองเก่าบางขลัง – บางพาน – ไตรตรึงษ์, ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560 (4033). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.