อาจารย์ปิยชนน์ อุนจะนำ

Email : piyachon.o@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Job Experiences

ประวัติการศึกษา / Educations

  • 2018, Master of Engineering, Architecture, Kyoto Institute of Technology

  • 2016, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่