ยุพเรศ สิทธิพงษ์

Email: yuppared.s@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

  • 2017

    ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

    ภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • 2015

    สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

    สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

zz