ณัฏฐกิตติ์ เพ็ชรสุริยา

Email: natthakit.p@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2013

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2011

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Paper

  2017

 • Proceeding, A formal language of Lanna Shop house’s Facade in Lampang Old city, Thailand, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium,WMCAUS 2017, Czech Republic
zz