อาจารย์ ดร.ณัฏฐกิตติ์ เพ็ชรสุริยา

Email : natthakit.p@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

 • 2023, Doctor of Philosophy , Architecture (Social Science) , The University of Nottingham

 • 2013, สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2011, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ / Publications

  บทความวิชาการ / research / academic conferences

 • 2022, In the Architects’ Eyes and Local People’s Perception: The Further Management of Streetscape Characteristics in Chiang Mai Old City, Thailand, Phetsuriya, N. & Heath, T. (2022). Conference: 14th international conference on Thai Studies, Kyoto, Japan.
 • 2017, A Formal Language of Lanna Shop House’s Facade in Lampang Old City, Thailand, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ประเทศสาธารณรัฐเช็ก.

  วารสารวิชาการ / research / academic papers

 • 2023, Defining Townscape Characteristic of Chiang Mai Old City of Thailand through Townscape Character Assessment, Phetsuriya, N., & Heath, T. (2023). International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT), 21(2), 21–38. https://doi.org/10.56261/built.v21.249546
 • 2021, Defining the Distinctiveness of Urban Heritage Identity: Chiang Mai Old City, Thailand, Phetsuriya, N. & Heath, T. (2021). Social Sciences, 10(3), doi:10.3390/socsci10030101
 • 2014, ความชื่นชอบรูปด้านหน้าอาคารแถวในเขตเมืองเก่าลำปาง (Preference Study of Lampang Old City Shophouses’ Façades), ความชื่นชอบรูปด้านหน้าอาคารแถวในเขตเมืองเก่าลำปาง. วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 1(1), 1-14.
 • 2014, คุณลักษณะที่คงอยู่และคุณลักษณะที่หายไปของครัวไทย, Pimwern, T. & Phetsuriya, N. (2014). วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 1(2), 63-80.