Associate Professor Dr.Sumavalee Chindapol

Associate Professor

Email : sumavalee.ch@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

 • 2016, Doctor of Philosophy, Built Environment, The University of New South Wales

 • 2008, สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2006, วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง, สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ / Publications

  ตำรา-ทั้งเล่ม / books

 • 2023, สถาปัตยกรรมสุขภาวะดี, สุมาวลี จินดาพล. (2566). สถาปัตยกรรมสุขภาวะดี. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • 2021, สุขภาพแวดล้อม-พฤฒิพลังผู้สูงอายุ, 1, 200, เชียงใหม่ : ภทระพรีเพรส.
 • 2017, เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 803230 รายละเอียดการก่อสร้าง, พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2017. 146 หน้า. เล่ม. (ตำรา-ทั้งเล่ม)

  บทความวิชาการ / research / academic conferences

 • 2019, Design strategy for the local sustainable fisheries: Bangkok distubution, The 10th Built Environment Research Associates Conference BERAC 2019 (pp 266-272). ปทุมธานี: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.
 • 2019, Investigating Airport Service Quality Approaches., The 10th Built Environment Research Associates Conference BERAC 2019 (pp 291-298). ปทุมธานี: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.
 • 2019, Tracking Architectural Sustainable Development in Thailand: Professional architects’ perspective., Conference Proceeding Volume 3, 18th International Conference on Sustainable Energy Technologies– SET 2019: Sustainable Energy Towards the New Revolution, 20th – 22nd August 2019, Kuala Lumpur, Malaysia, pp 10-20.
 • 2017, A suitable thermal stress index for the elderly in summer tropical climates., International HighPerformance Built Environments Conference - A Sustainable Built Environment Conference 2016 Series (SBE16), iHBE 2016, Procedia
  Engineering 180, pp 932-943. (in SCOPUS, Sciencedirect)
 • 2017, A Sustainable Impact of Retrofitting the Educational Buildings in Chiang Mai University, Thailand, การประชุม 7th Annual International Conference on Architecture Athens: ATINER’S Conference Paper Series, ประเทศกรีซ, No: ARC2017-2289, pp. 1-15.
 • 2013, การส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือ้ รังด้วยตัวแปรทางสถาปัตยกรรม
 • 2013, อาคารพลังงานเป็นศูนย์ กรณีศึกษา: โครงการออกแบบปรับปรุงมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์, Built Environment Research Associates Conference 4, 2013. ปทุมธานี: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.
 • 2012, Guidelines for the Environmentally Friendly Renovation of Urban Houses after Flooding, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555 หัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 • 2012, การวางผังเพื่อสุขภาพสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน, Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012. ปทุมธานี: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.

  วารสารวิชาการ / research / academic papers

 • 2023, Creative community-based tourism management model in Thai villages around Sukhothai world heritage and associated historic towns, Arkarapotiwong, P., & Chindapol, S. (2023). Kasetsart Journal of Social Sciences, 44(1), 83-94. https://doi.org/10.34044/j.kjss.2023.44.1.09.
 • 2023, Reducing the risk of falls in homes for older adults in Thailand, Chindapol, S. (2023). Kasetsart Journal of Social Sciences, 44(4), 1155-1166. https//:doi.org/10.34044/j.kjss.2023.44.4.20
 • 2022, Dental Setting Design Guideline Adaptation in the COVID-19 Pandemic in Northern Thailand, Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, Scopus, 21 (1),1-18.
 • 2022, History of Chiang Mai City Prison: Transition of Prison Styles by the Siamese Influences under the Western Colonial Powers, Civil Engineering and Architecture, Scopus, 6(10), 2448 - 2460.
 • 2020, การสำรวจคุณภาพแสงสว่างและความต้องการปรับปรุง ในพื้นที่ผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม, TCI, 7(1), 74 - 91.
 • 2020, ถอดบทเรียนสามทศวรรษการบริหารจัดการการท่องเที่ยว “บ้านนาต้นจั่น”, วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (AJNU), TCI, 11(1).<br />
 • 2019, A Study on Developing Ventilation in Restaurants in Re-purposed Row Houses, Journal of Applied Environmental Research. 41(3), 57-71 (In Scopus).
 • 2019, ความคาดหวังในชีวิตหลังเกษียณในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ และ เจเนอเรชั่นเอกซ์ ในกรุงเทพมหานคร และ เชียงใหม่, วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,18(3), 21 – 35, ISSN: 2651-1185 (Online).
 • 2019, คุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Journal of Architectural/ Planning Research and Studies, 16 (1), 93 – 105.
 • 2018, การสำรวจปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคนที่มีอาการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ JED: Journal of environmental design, 5(1), 82-105.
 • 2017, Determining the metabolic rate of The Thai elderly for thermal comfort analysis, Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 16(1).(in SCOPUS)

  ผลงานสร้างสรรค์ / other academic works

 • 2022, โครงการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาเชียงใหม่, สถาปัตย์นิทรรศน์ นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6. สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST). 20 - 25 ธันวาคม 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

  ผลงานวิจัย / research works

 • 2020, โครงการการศึกษาภาวะแสงสว่างที่ เหมาะสมในบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่, ทุนหน่วยวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก ด้านผู้สูงอายุคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2019, โครงการพัฒนาอุปกรณ์กัน ตกและช่วยออกกำลังผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโดยประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่นและ การศึกษาความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุ 2 ยุค (GEN X & Baby Boomer), ทุนหน่วยวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก ด้านผู้สูงอายุคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 • 2019, โครงการสนับสนุนการจัดลำดับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2019, ทุนวิจัยสำนักยุทธศาสตร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 1 พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2018, การศึกษาการออกแบบแสงสว่าง ที่เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่โรงพยาบาล กรณีศึกษา อาคารรักษาผู้ป่วยนอก ศูนย์ ศรีพัฒน์, ใน ธานัท วรุณกูล และคณะ (2018), ภายใต้โครงการศึกษาและวิจัยการออกแบบอาคาร OPD ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โดย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • 2018, การนำร่อง ต้นแบบการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่โดยรอบตาม แนวแกนเมืองมรดกโลก ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย–กำแพงเพชร, ภายใต้แผนงานวิจัย การบูรณาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พื้นที่โดยรอบตามแนวแกนเมืองมรดกโลกศรีสัชนาลัยสุโขทัย-กำแพงเพชร. ทุนวิจัย สกว. ท่องเที่ยว (มุ่งเป้า) ประจำปี พ.ศ. 2561.
 • 2018, คุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานและ ห้องเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 • 2018, โครงการสนับสนุนการประกวดแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2018, ทุนวิจัยสำนักยุทธศาสตร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 1 พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 • 2017, แนวทางการพัฒนาการออกแบบอาคารคณะ นิติศาสตร์ให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน, ทุนวิจัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560.