ดำเนิน เต๋จ๊ะใหม่

Email: damnoen.t@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2565

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  ประวัติศาสตร์ และทฤษฏีสถาปัตยกรรม The Architectural Association (AA) School of Architecture

 • 2010

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  ประวัติศาสตร์ และทฤษฏีสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2004

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

Publication

  2022

 • • การก่อรูป และการเปลี่ยนแปลงที่ว่างในหมู่บ้านไทย ภาคเหนือ กรณีศึกษา หมู่บ้านเปียง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ The Spatial Formation and Change in the Northern Thai Village: A Case Study of Peang Village, Sanpathong District, Chiang Mai
 • 2021

 • • การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล: โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารสาธารณะ ศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลำปางหลวง / โครงการ “สถาปัตย์นิทรรศน์” ครั้งที่ 5 (5th Architecture & Design Exhibition 2021)
 • 2010

 • • Spatial Formation Process of an Informal Market in an Old Area of Bangkok: A Case Study of Trok-Mo Market.

Research

  ผู้ร่วมวิจัย
 • ภาพสะท้อนของความทันสมัย : บันทึกและทบทวนบทบาทของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๒๗ – ๒๕๑๘
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การก่อรูป และการใช้สอยที่ว่างในหมู่บ้านไทยภาคเหนือ กรณีศึกษา หมู่บ้านเปียงจังหวัดเชียงใหม่

Paper

  2021

  ผลงานสร้างสรรค์
 • การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล: โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารสาธารณะ ศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลำปางหลวง / โครงการ “สถาปัตย์นิทรรศน์” ครั้งที่ 5 (5th Architecture & Design Exhibition 2021)
zz