Assistant Professor Dr.Jaturong Pokharatsiri

Assistant Professor

Email : jaturong.pokhara@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Job Experiences

ประวัติการศึกษา / Educations

 • 2003, การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต , การวางแผนชุมชนเมืองและ สภาพแวดล้อม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • 1999, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต , สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 2011, Doctor of Philosophy, Architecture, Oxford Brookes University

ผลงานทางวิชาการ / Publications

  บทความวิชาการ / research / academic conferences

 • 2022, The Monk Trail of Sacred Mountain vs. Tourist Trail of Historic City: The Contradicting Values of Doi Suthep, Chiang Mai, Thailand
 • 2022, Urban Greenspace Network Design and Evaluating Neighborhood Accessibility through Space Syntax Analysis: A Case Study of Rayong Municipality, Thailand
 • 2022, การผสานแนวความคิด Form-Based Codes เข้ากับแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อจำแนกบทบาทตามลำดับชั้นในพื้นที่ตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง, กนกวรรณ อินทรีย์, มานัส ศรีวณิช และ จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ. (2565). Built Environment Research Associates Conference (BERAC 13), 27 มิถุนายน, 969-980.
 • 2022, การศึกษามรดกทางวัฒนธรรมผ่านย่านและความเป็นตัวตน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, พรรณกาญจน์ โพธิ์สุยะ และจาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ. (2565). Built Environment Research Associates Conference (BERAC 13), 27 มิถุนายน, 1032-1041.
 • 2021, การวิเคราะห์ศักยภาพการมองเห็นเชิงพื้นที่ของงานศิลปสาธารณะ ในย่านชุมชนเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, วีระยุทธ ผลประกอบศิลป์ และจาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ. (2564). Built Environment Research Associates Conference (BERAC 12), 28 มิถุนายน, 502-510.
 • 2021, สื่อสังคมออนไลน์กับการรับรู้คุณค่ามรดกวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยวคาเฟ่ในเมืองประวัติศาสตร์อยุธยา, โยธินี ภาคมณี, จุฬวดี สันทัด และจาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ. (2564). Built Environment Research Associates Conference (BERAC 12), 28 มิถุนายน, 172-182.
 • 2021, เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโรงแรมที่สนับสนุนอัตลักษณ์ของย่านชุมชนเมืองเก่า ในเขตพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา, ศุภากร ไชยเฉลิม, จุฬวดีสันทัด และจาตุรงค์ โพคะรัตนศิริ. (2564). Built Environment Research Associates Conference (BERAC 12), 28 มิถุนายน, 183-193.
 • 2020, การวิเคราะห์มุมมองด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของย่านสร้างสรรค์เจริญกรุงใน (ร่าง) ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่สี่, เบญจมินทร์ ปันสน และจาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ. (2563). Built Environment Research Associates’ Conference (BERAC 11), 25 มิถุนายน, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 111-118.
 • 2020, ปัจจัยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเดินเท้าเมืองพัทยา, ธิติวุฒิ ภักดี, จุฬวดี สันทัด และจาตุรงค์ โพคะรัตนศิริ. (2563). Built Environment Research Associates’ Conference (BERAC 11), 25 มิถุนายน, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 263-271.
 • 2020, ผลกระทบศิลปะสาธารณะที่ส่งผลต่อความมีชีวิตชีวาของเมือง กรณีศึกษาเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2020 ย่านเจริญกรุง-ตลาดน้อย, มาระดา แสงผดุง และจาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ. (2563). Built Environment Research Associates’ Conference (BERAC 11), 25 มิถุนายน, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 290-297.
 • 2019, Behavior and perception of the urban redevelopment in Suanlhuang-Samyan neighborhood, Bangkok, Iempoolsub, N. & Pokharatsiri, J. (2019). PRSCO2019, July 25-27, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 348-353.
 • 2019, Sukhothai World Heritage and its “people” value interpretation towards cultural tourism, Pokharatsiri, J. (2019). In Noel H. Tan and Siriwat Pokrajen (eds.) Perspectives on Sustainability and Tourism Management at Archeological and Heritage Sites. Bangkok: SEAMEO SPAFA Regional Centre for Archeology and Fine Arts, 64-72.
 • 2019, Sustaiable cultural tourism: theories, realities and possibilities, Pokharatsiri, J. (2019). Bangkok: SEAMEO SPAFA Regional Centre for Archeology and Fine Arts, 27-34.
 • 2019, The slow tourism infrastructures in Lamphun old town, Thailand, Chimhiran, P. & Pokharatsiri, P. (2019). PRSCO2019, July 25-27, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 314-320.
 • 2019, Towards the walkway and shophouse coexisting solution in design guideline by behavioural amalysis of street vendors and pedestrian in Yaowarat district, Bangkok, Naknawaphan, A. & Pokharatsiri, J. (2019). PRSCO2019, July 25-27, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 254-259.
 • 2018, การศึกษาย่านกับความเป็นตัวตนและแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษาชุมชนในเขตพื้นที่อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย อำเภอเมืองพิษณุโลก, สาธิตา รัตนพันธ์ และจาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ. (2561). Built Environment Research Associates’ Conference (BERAC 9), 15 มิถุนายน, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 701-706.
 • 2018, การศึกษาโครงข่ายการสัญจร และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำเสนอทางจักรยานในย่านเมืองเก่าแพร่, วริษฐา มหาวงศ์ และจาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ. (2561). Built Environment Research Associates’ Conference (BERAC 9), 15 มิถุนายน, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 674-682.
 • 2018, การออกแบบสถาปัตยกรรมโรงแรมตากอากาศ ด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง, มัลลิกา ทิพย์ไชย และจาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ. (2561). Built Environment Research Associates’ Conference (BERAC 9), 15 มิถุนายน, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 57-69.

  วารสารวิชาการ / research / academic papers

 • 2023, กระบวนการอัตลักษณ์และความเป็นย่าน: ข้อสังเกตจากประสบการณ์ภาคสนามเรื่องเจนตริฟิเคชันในประเทศไทย, จุฬวดี สันทัด และจาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ. (2566). วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 10(1), 186-201.
 • 2023, ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่: การทำความเข้าใจ และมาตรฐานการจัดทำ, จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิรอ และจุฬวดี สันทัด. (2566). วาสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, 20(1), 198-217.
 • 2020, เกณฑ์การประเมินอาคารตามแนวคิด การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เพื่อการออกแบบโรงแรมตากอากาศในเกาะช้าง จังหวัดตราด, มัลลิกา ทิพย์ไชย, จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ และ พิมลมาศ วรรณคนาพล (2563). Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS), 17(2), 17-39.
 • 2018, การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการค้าหาบเร่แผงลอยกับลักษณะเชิงพื้นที่ของเมือง กรณีศึกษา ย่านรามคำแหง กรุงเทพมหานคร, ณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ และจาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ. (2561). Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS), 15(2), 1-16.

  ผลงานวิจัย / research works

 • 2021, การวิเคราะห์ศักยภาพการเชื่อมต่อเชิงพื้นที่ของเมืองประวัติศาสตร์พิมาย เพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในแหล่งมรดกวัฒนธรรม, ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกอ.).
 • 2021, โครงการกิจกรรมพัฒนาเครื่องมือและคู่มือในการจัดการองค์ความรู้มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) ซึ่งเป็น Attraction ในแหล่งท่องเที่ยว, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
 • 2021, โครงการกิจกรรมพัฒนาเทคนิคการจัดทำคลังข้อมูลมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) ในแหล่งท่องเที่ยว, ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมาตราฐานสากล. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
 • 2021, โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และประเพณี ในชุมชนและท้องถิ่น ด้วยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
 • 2020, โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอู่ตะเภา, กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร. รายงานฉบับสมบูรณ์
 • 2020, โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ชุมชนบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร. รายงานฉบับสมบูรณ์