ภัทรา รังสิโรจน์

Email: patra.l@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2009

  Master of Science

  Facility and Environment Management University College London

 • 2008

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2006

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

  สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Publication

 • • GREEN ARCHITECTURAL DESIGN 1 จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 1 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2013 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)

Paper

  2014

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • ตีพิมพ์บทความในจดหมายข่าว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 2/2556
 • 2014

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • ตีพิมพ์บทความในจดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 2/2556
 • 2013

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • ตีพิมพ์บทความ Green Architectural Design ในจดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 1/2556
zz