องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ

Email: angunthip.s@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2012

  Doctor of Philosophy

  Energy Universita Politecnica delle Marche

 • 1998

  การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

  การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • 1993

  วิทยาศาสตรบัณฑิต

  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Publication

 • • Preferable Neighborhood Context Through Children Perception. 9th International Congress of ASIAN PLANNING SCHOOLS ASSOCIATION BMICH, Colombo หน้า1 -9. 2007. 9 ส.ค. 27 2007 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ)
 • • PREFERABLE NEIGHBORHOOD CONTEXT THROUGH CHILDREN PERCEPTION. งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต” ในวันที่ 19–20 ธันวาคม 2551 (โปสเตอร์) หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หน้า -. 2008. 1 ธ.ค. 19 2008 12
 • • DEVELOPMENT OF THE COMPREHENSIVE PLAN BASED ON A COMMUNITY DEMANDS. The 3rd International Symposium on Architecture and Culture Suvarnabhumi 2008 (ISACS) ภายใต้ชื่อ “Local Wisdom, Universal Future (ISACS 2008)” ในวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2551 , Proceeding คณ
 • • กำเนิดสถาปัตยกรรมอนุรักษ์พลังงาน 1 จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 1 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2013 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
 • • สภาพการณ์การส่องสว่างในเขตเมืองประวัติศาสตร์ จังเชียงใหม่. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า132 -139. 2013. 8 ต.ค. 15 2013 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ)
 • • Lighting Effect and Traditional Urban Spaces in the historical city of Chiang Mai, Thailand. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICOMOS 2013 หัวข้อ “Asian Forgotten Heritage: Perception, Preservation and Presentation” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใ

Research

 • วิจัยโครงการ “ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คลังความรู้ในการอนุรักษ์และจัดการภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สู่สากล, ทุนงบประมาณแผ่นดิน, 2558
 • วิจัยโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนเมืองลับแล : ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์, ทุนการเคหะแห่งชาติ, 2557
 • วิจัยโครงการผลกระทบของคุณลักษณะที่อยู่อาศัยที่ส่งผลต่อราคาที่อยู่อาศัย: กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่, ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) 2560
 • วิจัยโครงการโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชน, ทุนการเคหะแห่งชาติ 2560
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับนักท่อง เที่ยวสูงอายุบนเส้นทางท่องเที่ยวเดินเท้าในเขตเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การศึกษาและสร้างมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาประเภทอาคารไม้
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการ “ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คลังความรู้ในการอนุรักษ์และจัดการภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สู่สากล-5781G93A1”
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการการศึกษาและสร้างมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง เสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ส่วนของสถาบันวิจัยสังคม)
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนเมือง ลับแล : ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย (ระยะที่ 3) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการประเมินทิศทางและแนวทางการแก้ปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการจัดทำ แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2558 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • Light Distribution Pattern and a Fear of Crime
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • สภาพแวดล้มพึงประสงค์ของละแวกบ้านเขตเมืองเชียงใหม่ผ่านการรับรู้ของเด็ก
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • สภาพแวดล้อมพึงประสงค์ของละแวกล้านเขตเมืองเชียงใหม่
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • แนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยของชุมชนริมคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์การใช้พลังงานในอาคารประเภทที่อยู่อาศัย กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

Paper

  2016

 • บทความการใช้งานและการส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเชียงใหม่ , วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCI กลุ่ม 2) Vol 3 No 2 (2016): VOL.3 NO.2
 • 2015

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • Consideration factors for purchasing Condominium in Chiang Mai, Thailand
 • 2015

 • House. วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2(1), 61-80.
 • 2015

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
 • Influence of Thai Hoa Palace in Royal citadel on the Architectural characters of Main shrine of Hue Temple,Vietnam
 • 2015

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • The effect of trombe wall on ground ventilation of row house
 • 2015

 • บทความ Characteristics of Traditional Hue Temples in ThuaThien Hue Province, Vietnam : A Case Study of A Square Plan, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCI กลุ่ม 2) Vol 2 No 1 (2015): VOL.2 NO.1
 • 2015

 • บทความ Influence of Hue’ Temple Architecture on the Thai Hoa Palace in The Royal Citadel, วารสารเอเชียปริทัศน์ ของ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Asian Review 2015 Vol. 28 No. 2
 • 2015

 • บทความ The Effects of a Trombe Wall on the Ground Floor Ventilation of Row House, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCI กลุ่ม 2) Vol 2 No 2 (2015): VOL.2 NO.2
 • 2015

 • บทความ Trombe Wall Performance in case of Phnom Phen Row House, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCI กลุ่ม 2) Vol 2 No 1 (2015): VOL.2 NO.1
 • 2015

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2(1), 81-98.
 • 2014

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • งานสัมมนา วิจัยพลังงาน 2556: เชื่อมต่อธุรกิจ เชื่อมติดอุตสาหกรรม ระหว่าง 3-4 ธค.56 หัวข้อ การออกแบบแสงสว่างในที่สาธารณะของเมืองเพื่อมุ่งไปสู่เมืองที่ยั่งยืน กรณีศึกษา เมืองเยซี่(Jesi) ประเทศอิตาลี
 • 2013

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • สภาพการณ์การส่องสว่างในเขตเมืองประวัติศาสตร์ จ.เชียงใหม่
 • 2009

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • Development of the Comprehensive Plan based on a Community Demands
 • 2009

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • Experience in Comprehensive Plan on the basis of self-sufficiency economy: Case study of Wat-Ket district, Chiang Mai
 • 2008

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • Development of the Comprehensive Plan based on a Community Demands
 • 2008

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • การออกแบบสภาพแวดล้อมละแวกบ้านพึงประสงค์สำหรับเด็กวัยเรียน
 • 2008

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • ประสบการณ์วางผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนย่านวัดเกต จ.เชียงใหม่
zz