อาจารย์ซี เลียง ฮวง

Email : ziliang.huang@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

  • 2012, Master of Architecture, Architecture, University College London

  • 2008, Bachelor of Science, Architecture, University College London

ผลงานทางวิชาการ / Publications

    วารสารวิชาการ / research / academic papers

  • 2015, Capturing the Cycle-scape in Chiang Mai Realities and obstacles, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 1(2), 11-33.