รัฏฐา ฤทธิศร

Email: rattha.li@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 1999

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 1994

  ศิลปบัณฑิต

  ศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Publication

 • • THE TRANSFORMED BELL-SHAPED CHETIYA INFLUENCED . การประชุมวิชาการนานาชาติ ISACS2009 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หน้า831 -8310. 2009. 10 ธ.ค. 2 2009 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ)
 • • สัญวิทยา: การถอดรหัสและการประยุกต์อัตลักษณ์ไทยเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 (Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพฯ หน้า -.
 • • การถอดรหัสและการประยุกต์ใช้อัตลักษณ์เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ. เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2012. 109หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • แผนอนุรักษ์อาคาร “บ้านหลวงศรีนครานุกุล” (สุทธภักติ) ริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. เชียงใหม่: บริษัท พิสิษฐ์ธุรกิจ จำกัด; 2012. 75หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • วัดเจดีย์หลวง ความสำคัญ คติความเชื่อและงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 1 รวมบทความวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2556 ภายใต้โครงการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ ความรู้และภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่อาเซียน “ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ
 • • แผนอนุรักษ์อาคาร “พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า” มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย. จังหวัดเชียงใหม่: มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย; 2013. 60หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)

Research

  ผู้ร่วมวิจัย
 • แนวคิดและภูมิปัญญาของการใช้วัสดุและเทคนิควิทยาการก่อสร้างที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมเพื่อศาสนา
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • แผนอนุรักษ์อาคาร “บ้านหลวงศรีนครานุกุล” (สุทธภักติ) ริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • แผนอนุรักษ์อาคาร “พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า” มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการวิจัยเพื่อออกแบบวางผังพื้นที่ประวัติศาสตร์กลางเมืองเชียงใหม่และ สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรม ล้านนาและศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงภูมิภาค
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การศึกษาแนวทางพัฒนาและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเขตเมืองเก่าเชียงใหม่โดยระเบียบทางสถาปัตยกรรมเก่า (กรณีศึกษาอาคารพานิช)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การแปลงรูปของงานสถาปัตยกรรมล้านนา(จังหวัดเชียงใหม่)ภายหลังการได้รับ อิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตก๖ช่วงพุทธศตวรรษที่(24-25)
 • 2021

 • R000022561 การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อคนรุ่นใหม่ ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย

Paper

  2016

 • งานสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะร่วมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และความสัมพันธ์ไทย ยุโรป AMICIZIA ITALO EUROPA e THAILANDESE - THAI ITALY AND EUROPE FRIENDSHIP 2015 ณ พิพิธภัณฑ์งานศิลปะร่วมสมัยของมหาวิทยาลัย Sapienza (Università di Roma Sapienza)
 • 2016

 • บทความสถาปัตยกรรมล้านนา : แนวทางการพัฒนาตึกแถวในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม, การประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มช.ครั้งที่ 2 "ล้านนากับเพื่อนบ้าน", 2559
 • 2014

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • การแปลงรูปของอาคารพกัอาศัยภายหลงัการรับอทิธิพลสถาปัตยกรรมตะวนัตก:กรณศีึกษาเมอืงเชียงใหม่
 • 2014

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • การแปลงรูปของอาคารพกัอาศัยภายหลงัการรับอทิธิพลสถาปัตยกรรมตะวนัตก:กรณศีึกษาเมอืงเชียงใหม่ งานประชุมวิชาการสาระศาสตร์ครั้งที่ 19 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 • 2012

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • การประยุกต์สัญญะในการออกแบบ:BERAC2012
 • 2010

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • การแปลงรูปเจดีย์ทรงระฆังล้านนา
zz