วรางคณา จวงจันดี

Email: Warangkana.ju@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2014

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2012

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Paper

  2017

 • Proceeding, Analysis Thermal Comfort Condition in Complex Residential Building, case study: Chiangmai, Thailand, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium,WMCAUS 2017, Czech Republic, 2017
 • 2017

 • งานสร้างสรรค์ มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด CMU Smart City Clean Energy เมืองต้นแบบอัจฉริยะพลังงานสะอาด, รางวัล 1 ใน 7 การออกแบบเมืองอัจฉริยะ โดยกระทรวงพลังงานและสถาบันอาคารเขียว, 2560
 • 2015

 • Proceeding, The guidelines of bamboo shading installed with the void of local houses in Northern Thailand, EAAC 2015 GWANGJU International Conference on East Asian Architectural Culture by Korean Association of Architectural History at The Asian Culture
 • 2015

 • บทความการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์กับหลังคา, การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 จัดโดยคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
zz