เอกชัย มหาเอก

Email: ekkachai.m@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2003

  Doctor of Philosophy

  Architecture Illinois Institute of Technology

 • 1999

  Master in Design Studies

  Computer Aided Design Harvard University

 • 1996

  Master of Architecture

  Architecture The University of Florida

 • 1986

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Publication

 • • VIRTUAL BUILDING MANAGEMENT: CASE STUDY AT FACULTY OF ARCHITECTURE CHIANG MAI UNIVERSITY BUILDING. งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต” ในวันที่ 19–20 ธันวาคม 2551 (โปสเตอร์) หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชี
 • • VIRTUAL BUILDING MANAGEMENT: CASE STUDY AT FACULTY OF ARCHITECTURE CHIANG MAI UNIVERSITY BUILDING. งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต” ในวันที่ 19–20 ธันวาคม 2551 (โปสเตอร์) หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชี
 • • A SIMULATION IMAGE OF URBAN HEAT ON SOLAR ABSORPTION COEFFICIENT BY AUTOCAD AND GAUSS MATRIX BLUR METHOD. การประชุมวิชาการนานาชาติ “CAADRIA 2008” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หน้า -. 2008. 10 เม.ย. 10 2008 12:00AM (บทความวิชา
 • • โครงการสาธิตบ้านที่มีกรอบอาคารเป็นฉนวนและระบายความร้อนด้วยวิธีการระบาย อากาศแบบธรรมชาติ. ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555 หัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอน
 • • โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุใน พื้นที่ลำปาง. เชียงใหม่: สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.); 2012. 75หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • ภูมิปัญญาล้านนากับการจัดสรรที่ว่างทางสถาปัตยกรรม. ภูมิสังคมล้านนาในกระแสการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า -. 2013. 15 พ.ค. 7 2013 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ)
 • • “Integrated Sustainable Design for Laboratory Animal Facility in Chiang Mai University, Thailand. The 5th Asian Federation of Laboratory Animal Science Associations Congress (AFLAS 2012) ในหัวข้อ “A Healthier Future through Laboratory Animal Research” The

Research

 • วิสิตา ปัญญาคม และ เอกชัย มหาเอก. (2557). การออกแบบระบบเปลือกอาคารเพื่อการป้องกันการถ่ายเทความร้อนด้วยวัสดุเหลือใช้จังหวัดเชียงใหม่. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (
 • เอกชัย มหาเอก. (2556). การศึกษาแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน: กรณีศึกษาเขตการศึกษาสวนสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานการดำเนินโครงการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 • ที่ปรึกษาโครงการ
 • การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการดำเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การจัดการอาคารด้วยฐานข้อมูลและแบบจำลองเสมือน 3 มิติ : กรณีศึกษาอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การศึกษา “แนวคิดทฤษฎีพอเพียงของพ่อ” ตามแนวพระราชดำริเพื่อการสร้างต้นแบบบูรณาการการเรียนการสอนศาสตร์ทาง สถาปัตยกรรม
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการประสิทธิภาพของปล่องระบายอากาศในบ้านพักอาศัยบริเวณชานเมืองเชียงใหม่
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำบ้านอุ่นสำหรับประชากรในพื้นที่ประสบภัยหนาว
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การศึกษาเพื่อการออกแบบและวางแผนพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่นำร่อง : พื้นที่สวนปาล์ม และพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การออกแบบระบบเปลือกอาคารเพื่อการป้องกันการถ่ายเทความร้อนด้วยวัสดุเหลือใช้จังหวัดเชียงใหม่
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ลำปาง
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับการพัฒนาอาคารพักอาศัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการสาธิตบ้านที่มีกรอบอาคารเป็นฉนวนและระบายความร้อนด้วยวิธีการระบายอากาศแบบธรรมชาติ

Paper

  2015

 • วรางคณา จวงจันดี, เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา,ยุทธนา ทองท้วม, เอกชัย มหาเอก. (2558). การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์กับหลังคา. การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 จัดโดยคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโ
 • 2014

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • Green Laboratory Animal Facility Design at Chiang Mai University, Thailand Internation Seminar: Promoting Good Animal Welfare and Sound Science 2014
zz