Assistant ProfessorKarn Khamkaew

Head : Center of Architectural Research and Academic Services

Email : Karn.khamkaew@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

 • 2004, สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 1999, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี

ผลงานทางวิชาการ / Publications

  บทความวิชาการ / research / academic conferences

 • 2019, Wooden Pavilion of Kampaeng Ngam Community, Maekha Canal, Chiang Mai, International Architectural Symposium 01, chorfar academic journal vol.01 (pp 67-73). Faculty of Architecture, Souphanouvong University, luang prabang, Laos.
 • 2018, การศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, การประชุมวิชาการ The 9 Built environment research associates conference 2018 (BERAC9), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ปทุมธานี.
 • 2016, การพัฒนาเทคนิคการถนอมเนื้อไม้ไผ่เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 • 2015, Bamboo Pavilion
 • 2015, อาคารศูนย์เวชศาสตร์ดูแลผู้สูงอายุ
 • 2015, อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • 2012, การใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่ห่างไกล, การประชุมวิชาการ the 3 Built Environment Research Associates’ Conference 2012 (BERAC3), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สูนย์รังสิต, ปทุมธานี.

  ผลงานสร้างสรรค์ / other academic works

 • 2017, The Beginning., งานสร้างสรรค์ ประกวดแบบโครงการ camboo design โดย building trust international. รางวัล honourable.

  ผลงานวิจัย / research works

 • 2022, โครงการปั้นอัตลักษณ์ ปรุงเรื่องราว เปลี่ยนโฉมของฝากของที่ระลึกภาคเหนือ (Northern Souvenirs Makeover) กิจกรรมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ไผ่เชิงสร้างสรรค์ (Bamboo to Souvenirs), โครงการ ๕.๕-๑ การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕. (รายงานฉบับสมบูรณ์)
 • 2022, โครงการส่งเสริมและพัฒนาขยายผลทางธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี, กวิน ว่องวิกย์การ, บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล, ปฐวี อารยภานนท์, อัมพิกา ชุมมัธยา, อาภาภรณ์ วงศ์ลักษณพันธ์, กานต์ คำแก้ว และ ยุทธนา ทองท้วม (2565). สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) (ปีงบประมาณ 2564). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • 2021, การบริหารจัดการและฟื้นฟูคุณภาพสิ่่งแวดล้อม กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว จังหวัดสระแก้ว., ทุนสนับสนุน กองบริหารงานสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • 2021, การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • 2019, การพัฒนาแนวทางการผลิตสินค้าชุมชนจากไม้ไผ่จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ทุนสนับสนุนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • 2018, การจัดการภัยพิบัติโดยวัสดุธรรมชาติ (ไม้ไผ่)., ทุนวิจัยภายในประเทศภายในมหาวิทยาลัย-งบประมาณแผ่นดินโครงการบูรณาการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน (ปีงบประมาณ 2560). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.