Karn Khamkaew

Assistant Professor

Email: karn.khamkaew@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2004

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 1999

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี

Publication

 • • การใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่ห่างไกล. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 (Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพฯ หน้า -. 2012. 12
 • • โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: การเคหะแห่งชาติ; 2012. 250หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555. จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์; 2012. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ)
 • • จาก 2 มิติเป็น 3 มิติ . . . สื่อนิทรรศการ 1 จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 2 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2012 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
 • • จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556. จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2013. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ)
 • • จดหมายข่ายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556. จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2013. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ)

Research

 • วิจัยโครงการการเสริมสร้างสุขภาวะด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อสังคมผู้สูงอายุ, ทุนงบประมาณแผ่นดิน, 2558
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การเสริมสร้างสุขภาวะด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อสังคมผู้สูงอายุ-574859397
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • ภูมิปัญญาการใช้ไม้กับสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เมืองหลวงพระบาง
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ลำปาง
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้คุณธรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดสบลืน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การสำรวจรังวัดอาคารคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่เพื่อปรับปรุงให้เป็นหอวัฒนธรรมนิทัศน์เมืองแพร่
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การใช้ไม้ไผ่เพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนบน
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการจ้างที่ปรึกษา สำรวจเพื่อพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และบริเวณโดยรอบ
 • 2020

 • การพัฒนาส่วนผสมผนังดินอัดสานต่อเอกลักษณ์อาคารล้านนา
 • 2020

 • โครงการการบริหารจัดการและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว จังหวัดสระแก้ว

Paper

  2017

 • งานสร้างสรรค์ ประกวดแบบโครงการ CAMBOO Design ภายใต้งาน “The Beginning” โดย Building Trust International รางวัล HONOURABLE, March 2017
 • 2016

 • งานสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะร่วมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และความสัมพันธ์ไทย ยุโรป AMICIZIA ITALO EUROPA e THAILANDESE - THAI ITALY AND EUROPE FRIENDSHIP 2015 ณ พิพิธภัณฑ์งานศิลปะร่วมสมัยของมหาวิทยาลัย Sapienza (Università di Roma Sapienza)
 • 2016

 • บทความการพัฒนาเทคนิคการถนอมเนื้อไม้ไผ่เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน, BERAC VII, 2016 ISBN: 978-974-466-500-3
 • 2015

 • โปสเตอร์งานสร้างสรรค์ Bamboo Pavilion การปรับปรุงอาคารตึกแถวพาณิชยกรรมด้วยหลักพลศาสตร์เรือนพื้นถิ่นล้านนา โครงการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” 2 เม.ย.2558
 • 2015

 • โปสเตอร์งานสร้างสรรค์ อาคารศูนย์เวชศาสตร์ดูแลผู้สูงอายุ การปรับปรุงอาคารตึกแถวพาณิชยกรรมด้วยหลักพลศาสตร์เรือนพื้นถิ่นล้านนา โครงการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” 2 เม.ย.2558
 • 2015

 • โปสเตอร์งานสร้างสรรค์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” 2 เม.ย.2558
 • 2014

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • จดหมายข่ายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557. จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2013. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2014

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557. จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์; 2013. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2014

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556. จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2013. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
zz