กรุณา รักษวิณ

Email: karuna.r@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2011

  Doctor of Engineering

  Urban Planning and Design Osaka City University

 • 2001

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  การออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 1999

  สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Publication

 • • ภูมิปัญญาในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ประเภทที่อยู่อาศัยของจังหวัดเชียงใหม่และหลวงพระบาง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = A Local Intelligence in Vernacular houses in Chiang Mai and Luang Prabang. เชียงใหม่: สำนักงบประมาณ; 2006. 765หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจ
 • • Color of Chaing Mai Historical City. 6th UCRC : Reflections on Modernization from the Historical Urban Landscape Perspective: Historical Urban Landscape as Cultural Resource Chulalongkorn University หน้า -. 2008. 10 มี.ค. 4 2008 12:00AM (บทความวิชาการเสนอ
 • • การศึกษาวิวัฒนาการของโบสถ์โปรแตสแตนท์ เพื่อการออกแบบอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึง 150 ปีคริสต์ศาสนา นิกายโปรเตสแตนต์ในภาคเหนือ. เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2012. 95หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • ความชื่นชอบรูปด้านหน้าอาคารตึกแถวจังหวัดลำปาง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ICOMOS 2013 หัวข้อ “มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม : รู้ รักษา สืบสาน” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 15 -19 ตุลาคม 2556 หน้า -. 2013. 7 ต.ค. 16 2013 12:00AM (บทความ
 • • การประมวลผลภาพดิจิตอลด้านแสงเงาสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา ตึกแถวบน ถนนเจริญราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. จังหวัดเชียงใหม่: ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2555; 2013. 70หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)

Research

 • Paper, Colours Convey Lanna Identity in Lamphun and Chiang Mai Area, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Volume 245, 2017
 • Paper, The Preferences of Foreigner Tourists for the Environment In Front of Ngan Gate of the Hue Citadel in Hue City, Vietnam, International Journal of Thesis Projects and Dissertations (IJTPD) Vol. 5, Issue 1, pp: (42-49), 2017
 • Proceeding, Color Convey Lanna Identity in Lamphun and Chiang Mai Area (Thailand), world multidisciplinary civil engineering-architecture-urban planning symposium, Czech Republic, 2017
 • หนังสือแนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย, 2558
 • ที่ปรึกษาโครงการ
 • การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วกับความเสื่อมล้ำทางรายได้และความเสื่อมถอยทางศิลปกรรมพื้นถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การเปรียบเทียบภูมิปัญญาในการพัฒนาการของบ้านพื้นถิ่นไทลื้อระหว่างพื้นที่เลือกสรรใน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทยกับพื้นที่เลือกสรรในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • ภูมิปัญญาในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทที่อยู่อาศัยของเชียงใหม่และหลวงพระบาง
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • เส้นทางการท่องเที่ยวแบบจับจ่ายสินค้าศิลปหัตถกรรม
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการประเมินทิศทางและแนวทางการแก้ปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • Revitalization of Asian Public Spaces
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การประมวลผลภาพดิจิตอลด้านแสงเงาสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา ตึกแถวบน ถนนเจริญราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การรับรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น กรณีศึกษา รูปด้านหน้าตึกแถวเมืองลำปาง
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การศึกษาความชื่นชอบด้านสุนทรียภาพของสภาพแวดล้อมบริเวณหน้าพระราชวังเว้ ประเทศเวียดนาม
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การศึกษาระบบที่โล่งว่างสาธารณะภายในเมืองเชียงใหม่เพื่อการประกอบกิจกรรมนันทนาการระดับเมือง
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • ข้อเสนอแนะการออกแบบตึกแถวล้านนาไทยเพื่อการอนุรักษ์เมืองเชียงใหม่
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • สีของอาคารย่านประตูท่าแพเพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมืองเชียงใหม่
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2558 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

Paper

  2017

 • Karuna Raksawin, Arphaphon Wonglaksanapan and Supagtra Suthasupa. (2017). Colours Convey Lanna Identity in Lamphun and Chiang Mai Area. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 245. 052010. doi:10.1088/1757-899X/245/5/052010
 • 2017

 • Karuna Raksawin, Supagtra Suthasupa, and Pham Manh Hung. (2017). The Preferences of Foreigner Tourists for the Environment In Front of Ngan Gate of the Hue Citadel in Hue City, Vietnam. International Journal of Thesis Projects and Dissertations, 5(1), 42-
 • 2015

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • การเปรียบเทียบคามชื่นชอบแบบให้ค่าน้ำหนักและความชื่นชอบแบบจัดอันดับของรูปด้านหน้าอาคารบริเวณประตูท่าแพ
 • 2014

 • อลิษา หงส์ทอง และ กรุณา รักษวิณ. (2557) การเปรียบเทียบความชื่นชอบแบบให้ค่าน้ำหนักและความชื่นชอบแบบจัดอันดับของรูปด้านหน้าอาคารบริเวณประตูท่าแพ. วารสารวิชาการภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง, 4, 89-101
 • 2013

 • Karuna Raksawin and Pham Manh Hung. (2556). The Comparison of Preference between Architecture Students and Foreigners on the Built Environment in front of Hue Citadel. วารสารวิชาการภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง, 3, หน้า 37-64.
 • 2013

 • Pham Manh Hung and Raksawin, K. (2556). The Preference of Architecture Students on the Built Environment in front of Hue Citadel. วารสารวิชาการภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง, 2, 49-68.
 • 2013

 • กรุณา รักษวิณ. (2556). การเปรียบเทียบความชื่นชอบระหว่างภาพถ่ายและภาพลายเส้นของรูปด้านหน้าอาคารโดยนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์. วารสารวิชาการภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง, 2, 115-129.
 • 2013

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • หัวข้อ The Comparison of Preference between Architecture Students and Foreigners on the Built Environment in front of the Hue Citadel วารสารวิชาการ เมือง และสภาพแวดล้อม ภาควิชาการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2013

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • หัวข้อ The Preferences of Architecture Students on the Built Environment in front of the Hue Citadel. วารสารวิชาการ เมือง และ สภาพแวดล้อม ภาควิชาการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2013

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • หัวข้อ การเปรียบเทียบความชื่นชอบระหว่างภาพถ่ายและภาพลายเส้นของรูปด้านหน้าอาคาร โดยนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตีพิมพ์ใน วารสาร เมือง และสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2011

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • Form-Based Codes ในงาน Urban Design
 • 2011

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • Machizukuri: An Application to Urban Planning of Chiang Mai, Thailand
 • 2008

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • Alternative Disciplinary of Urban Design
zz