ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา อำลอย

Email : aumpika.amloy@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Job Experiences

ประวัติการศึกษา / Educations

 • 2019, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 2016, ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ภูมิสถาปัตยกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2009, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานทางวิชาการ / Publications

  ตำรา-ทั้งเล่ม / books

 • 2023, เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา 802211 ทฤษฎี ปรัชญา และปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 1, เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • 2020, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทย, กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์. ISBN: 978-616-7384-39-9.

  บทความวิชาการ / research / academic conferences

 • 2023, การดํารงและการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์พื้นถิ่นล้านนา: กรณีศึกษา ชุมชนเกษตรกรรมในแอ่งที่ราบเมืองคอง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, งานประชุมวิชาการระดับชาติสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 6, ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ.
 • 2023, แนวทางการอ่านและแปลความหมายภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนเกษตรกรรมล้านนา

  วารสารวิชาการ / research / academic papers

 • 2023, การดำรงและการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์พื้นถิ่นล้านนา: กรณีศึกษา ชุมชนเกษตรกรรมในแอ่งที่ราบเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, อัมพิกา อําลอย, ศุภกุล เรืองวิทยานุสรณ์, วรงค์ วงศ์ลังกา, แผ่นดิน อุนจะนํา, อรัญญา ศิริผล, และ ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี. (2566). วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม, 5(1), 1-24.
 • 2023, การศึกษาศักยภาพในการบริหารจัดการภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมท้องถิ่นของชุมชนเป้าหมายตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย, วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 18(1), 91-106.
 • 2023, ภูมิทัศน์พื้นถิ่นชุมชนเกษตรกรรมในแอ่งที่ราบเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล, 36(1), 79-94.
 • 2022, การปรับพื้นที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองในแฟลตกรมภูธเรศน์, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 9(1), 26-45.
 • 2022, การศึกษาภูมิทัศน์พื้นถิ่นล้านนาในบริบทชุมชนของ นักวิชาการไทยในประเทศไทย ช่วง พ.ศ. 2545 - 2564, อัมพิกา อําลอย, ศุภกุล เรืองวิทยานุสรณ์, วรงค์ วงศ์ลังกา, แผ่นดิน อุนจะนํา, อรัญญา ศิริผล และ ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี (2565). วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม, 4(1), 62-81.
 • 2021, การบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในประเทศไทย, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 8(1), 170-191.
 • 2021, รูปแบบเรือนช่วงตั้งถิ่นฐานถาวรของชาวอูรักลาโว้ยในชุมชนบ้านโต๊ะบาหลิวจังหวัดกระบี่ Patterns of Urak Lawoi vernacular houses during the permanent settlement in Baan Toh – Baliew community, Krabi province, วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., 33(2), 15-28.

  ผลงานวิจัย / research works

 • 2021, กลไกการสนับสนุนของชุมชน เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของเครือข่ายย่าน ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กําแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย., ทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) (ปีงบประมาณ 2564). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.