อาจารย์ปวร มณีสถิตย์

Email : paworn.m@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

 • 2017, ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ภูมิสถาปัตยกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2015, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), สถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ / Publications

  ตำรา-ทั้งเล่ม / books

 • 2020, เอกสารประกอบการสอนวิชา 802111 ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1, 1, 153, เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • 2019, ฝายและลำเหมืองพญาคำ : ศักยภาพในฐานะโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวของเมืองเชียงใหม่, ใน : ผศ. ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ. มรดกเมือง มรดกชุมชน หนังสือรวมบทความวิชาการสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม (pp 29-38). 1. เชียงใหม่ : ห้างหุ่นส่วนจำกัด ภทระพรีเพลส: ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

  บทความวิชาการ / research / academic conferences

 • 2019, ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชิงประดิษฐ์ และภาพลักษณ์ของเชียงใหม่, การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 158 - 168.

  วารสารวิชาการ / research / academic papers

 • 2019, สเกลนั้นสำคัญไฉน: สเกลกับธรรมเนียมปฏิบัติของการวิจัย, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 6(1), 75 – 91.

  ผลงานวิจัย / research works

 • 2021, โครงการแนวทางบริหารจัดการน้ำบ้านโป่งแยงในอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม., ทุนอุดหนุนโครงการวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปีงบประมาณ 2563). รายงานฉบับสมบูรณ์.