ปวร มณีสถิตย์

Email: paworn.m@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2017

  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  ภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2015

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)

  สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Research

  2020

  Header
 • การศึกษานิเวศบริการของชีวภูมิภาคล้านนา กรณีศึกษา: แอ่งเชียงใหม่-ลำพูน
zz