Assistant Professor Dr.Thirayut Inthachak

Assistant Professor

Email : thirayut.inthachak@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

 • 2019, สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สถาปัตยกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2003, สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สถาปัตยกรรมไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 1999, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลงานทางวิชาการ / Publications

  ตำรา-ทั้งเล่ม / books

 • 2015, วัดไหล่หินหลวง : บทบาทต่อหลักพุทธธรรม (ว่าด้วยมุมมองบางประการจากหลักพุทธธรรมต่องาน ศิลปะสถาปัตยกรรม), ใน ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ, 1 ,พุทธสถาปัตยกรรม. เชียงใหม่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทระพรีเพลส.

  บทความวิชาการ / research / academic conferences

 • 2023, การสร้างสรรค์สื่อเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้อาคารอนุรักษ์เชิงสถาปัตยกรรม: กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา, ธีรยุทธ อินทจักร์. (2566, 20-21 กรกฎาคม). การวิจัยและนวัตกรรมสังคมมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566, โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
 • 2022, เกณฑ์การประเมินสถานภาพของภูมิปัญญาพื้นถิ่นในงานศิลปหัตถกรรม กรณีศึกษาชุมชนย่านสร้างสรรค์ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย, การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 2 soft power: สายธารภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่านวัตกรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ next normal วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม.
 • 2017, สุขายะ ทางรูปทรงในงานสถาปัตยกรรมอุโบสถวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง, การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” ในประเด็น ถอด-ฟื้น ภูมิปัญญา และ ก่อ-ร่าง สร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 1 -14.
 • 2015, แนวทางการพัฒนาตึกแถวในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม, การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์”, ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2558. เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

  วารสารวิชาการ / research / academic papers

 • 2017, สุขายะทางรูปทรงในงานสถาปัตยกรรมพระอุโบสถวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 4(2), 2-19.

  ผลงานวิจัย / research works

 • 2021, ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย, กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (ปีงบประมาณ 2563). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.