นางสาวกณิศา สัตยานุรักษ์

Email : kanisa.s@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

  • 2016, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่