กณิศา สัตยานุรักษ์

Email: kanisa.s@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

  • 2016

    สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

    สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

zz