สุภัค พฤกษิกานนท์ แวน เดอร์ โฮเวน

Email: supuck.p@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2020

  Doctor of Philosophy

  Department of Technology , Management and Economics Technical University of Denmark

 • 2011

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2008

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  สถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Publication

 • • การศึกษาวิวัฒนาการของโบสถ์โปรแตสแตนท์ เพื่อหาอิทธิพลที่ส่งผลต่อลักษณะร่วมทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของ จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 (Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเม
 • • การศึกษาวิวัฒนาการของโบสถ์โปรแตสแตนท์ เพื่อการออกแบบอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึง 150 ปีคริสต์ศาสนา นิกายโปรเตสแตนต์ในภาคเหนือ. เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2012. 95หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • ธานัท:วรุณกูล,สุภัค:พฤกษิกานนท์. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้เรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ใน จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหารวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555 ISSN: 2228-8120 2012 ; 1 : 5 - 12. (ว
 • • A Behavioral Study of Town House Residents in Bangkok. 6th International Conference and Workshop on the Built Environment in Developing Countries University of South Australia Adelaide, South Australia หน้า200 -211. 2012. 1072 ธ.ค. 4 2012 12:00AM (บทความว
 • • การประยุกต์ใช้พื้นที่ภายในเรือนท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจท่องเที่ยว ของหมู่บ้านหัตถกรรมกลุ่ม นครชัยบุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 Built Environment Research Associates Conference 4, 2013 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผ
 • • วิชาชีพสถาปนิกกับความคิดสร้างสรรค์ 1 จดหมายข่ายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 3 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2013 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
 • • การศึกษาวิจัยลักษณะพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อรูปแบบหัตถกรรมในกลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 “นครชัยบุรินทร์”. จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.; 2013. 75หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)

Research

  ผู้ร่วมวิจัย
 • หลักการออกแบบที่ทำให้สภาวะแวดล้อมต่อการเยียวยาดีขึ้น ก่อให้เกิดสุขภาพแข็งแรงและส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การศึกษาวิจัยลักษณะพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อรูปแบบหัตถกรรมในกลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 “นครชัยบุรินทร์”

Paper

  2015

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • Post Occupancy Evaluation for Improving of Main Dormitories (Choeng Doi Dormitories) Chiang Mai Unviersity EFMC 2014 European Facility Management Conference 4-6 June 2014 Berlin, Germany
 • 2015

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • Utilization of Townhome a case study of Bangkok
 • 2014

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • 'The Identity and Spatial Arrangement of Town Homes in Bangkok that Conform to User Lifestyle'. CIB W 070 Copenhagen, Denmark 21-23 May 2014
 • 2014

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • Post Occupancy Evaluation for Improving of Main Dormitories (Choeng Doi Dormitories) Chiang Mai Unviersity EFMC 2014 European Facility Management Conference 4-6 June 2014 Berlin, Germany
 • 2014

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • The Utilization of Vacant Space as a Temporary Market- Adjacent to the Modern Community Malls of Chiang Mai CIB W070 Copehagen, Denmark 21-23 May 2014
 • 2014

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • นำเสนอบทความในประชุมวิชาการประจำปี 2557 Built Environment Research\ Associates Conference,BERAC 5,2014 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง การศึกษาการประยุกต์การใช้พื
 • 2013

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • A behavior study of Cheang Doi dormitory residents Chiang Mai University
 • 2013

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • A Behavior Study of Town House Residents in Bangkok งานประชุมวิชาการนานาชาติ 6 th ICBEDC 2012
 • 2013

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารระดับนานาชาติ ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลสากล
 • A Behavioral Study of Town House Residents in Bangkok
 • 2013

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • Spatial Adaptation of Townhome in Bangkok CIB W 070 Copenhagen, Denmark 21-23 May 2014
 • 2013

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • การศึกษาการประยุกต์ใช้พื้นที่ภายในเรือน ท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของหมู่บ้านหัตถกรรมกลุ่ม นครชัยบุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง BERAC ครั้งที่ 4 (2013) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2013

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • การศึกษาการประยุกต์ใช้พื้นที่โครงการ คอมมูนิตี้มอลล์ ในจังหวัดเชียงใหม่กับกิจกรรมประเภทตลาดนัด CIB W070 Copehagen, Denmark 21-23 May 2014
 • 2013

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • ทัศนคติของผุ้พักอาศัยในทาวน์เฮาส์ กรุงเทพมหานคร โครงการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25-27 มกราคม 2556
 • 2012

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • การประเมินหลังการใช้งานหอพักเชิงดอยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2012

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ ความรู้เรือนกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่The Improvement of Information System for Managing Local Wisdom of ethnic dwellings in Chiang Mai
 • 2012

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • การศึกษาวิวัฒนาการของโบสถ์โปรเเตสเเตนท์ เพื่อหาอิทธิพลที่ส่งผลต่อลักษณะร่วมทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะกับบริบทของ จังหวัดเชียงใหม่ A study of architectural cohesive of Protestant churches in order to discover the influential aspects that create architecture su
 • 2012

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
 • พฤติกรรมการใช้ town house ในกรุงเทพมหานคร
 • 2012

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • ห้องครัวในเเต่ละภาคของประเทศไทย
zz