เวณิกา ตันพิพัฒน์

Email: waynika.t@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Job Experiences

Education Details

  • 2016

    Master of Engineering

    Project Management Tsinghua University

  • 2012

    สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

    สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

zz