วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง

Email: vitul.l@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2008

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 1999

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 1987

  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง

  สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Publication

 • • The study for planning, design and contruction in Chum Chon Kan Rean Ru Som Dej Ya Project. Chiang Mai: Faculty of Architecture; 1999. 160หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • พัฒนาการสถาปัตยกรรมจังหวัดเชียงใหม่. : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2000. 200หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • ภูมิปัญญาพื้นถิ่นในการปรับตัวทางสถาปัตยกรรมเพื่อความน่าสบายในการอยู่ อาศัยของอาคารประเภทต่างๆของเชียงใหม่และหลวงพระบาง. : วช; 2004. 200หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • เส้นทางสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์เชียงใหม่. : สกว; 2004. 100หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • โครงการนำร่องเคหะชนบทภาคเหนือ. : การเคหะแห่งชาติ; 2005. 200หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • โครงการวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการศึกษาพึ่งพาตนเอง. : การเคหะแห่งชาติ; 2005. 200หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • โครงการนำร่องเคหะชนบทภาคเหนือ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2). : การเคหะแห่งชาติ; 2006. 200หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • โครงการวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการศึกษาพึ่งพาตนเอง (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2). : การเคหะแห่งชาติ; 2006. 200หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • โครงการสาธิตบ้านที่มีกรอบอาคารเป็นฉนวนและระบายความร้อนด้วยวิธีการระบาย อากาศแบบธรรมชาติ. : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน; 2006. 100หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่ อาศัย (ระยะที่ 3) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง. : การเคหะแห่งชาติ; 2006. 400หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • โครงการประเมินทิศทางและแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ. : การเคหะแห่งชาติ; 2007. 300หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • Architectural Survey Project in the Old Towns of Lampang Municipality. งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต” ในวันที่ 19–20 ธันวาคม 2551 (โปสเตอร์) หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หน้า -. 2008. 1 ธ.ค.
 • • Architectural Conservation Practice in Northern Thailand. The 3rd International Symposium on Architecture and Culture Suvarnabhumi 2008 (ISACS) ภายใต้ชื่อ “Local Wisdom, Universal Future (ISACS 2008)” ในวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2551 , Proceeding คณะสถาปัตยกร
 • • Architectural Conservation Practice in Northern Thailand. The 3rd International Symposium on Architecture and Culture Suvarnabhumi 2008 (ISACS) ภายใต้ชื่อ “Local Wisdom, Universal Future (ISACS 2008)” ในวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2551 , (Oral) คณะสถาปัตยกรรมศา
 • • Knowledge Management Research Project on Local Construction Material and Technology in Upper Northern Thailand. การประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 "วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ" หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หน้า
 • • The Survey for the Preparation of Appropriate Environment, Facility and Safety for the Elderly in Mae Hia Sub-district Municipality. การประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 "วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ" หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • • The Survey for the Preparation of Appropriate Environment, Facility and Safety for the Elderly in Nong Tong Pattana Sub-district Municipality. การประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 "วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ" หอประชุมมหาวิทยาลัย
 • • การใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่ห่างไกล. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 (Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพฯ หน้า -. 2012. 12
 • • โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยใน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: การเคหะแห่งชาติ; 2012. 250หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • โครงการออกแบบอาคารแบบบูรณาการโรงพยาบาลแพร่. เชียงใหม่: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน; 2012. 184หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • แผนอนุรักษ์อาคาร “บ้านหลวงศรีนครานุกุล” (สุทธภักติ) ริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. เชียงใหม่: บริษัท พิสิษฐ์ธุรกิจ จำกัด; 2012. 75หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • กรณีศึกษาการอนุรักษ์อาคารในล้านนา 2 จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 2 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2012 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
 • • ความมีชีวิตของสถาปัตยกรรมล้านนาในเมืองเชียงใหม่ 1 รวมบทความวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2556 ภายใต้โครงการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ ความรู้และภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่อาเซียน “ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ประเพณี และความเปลี่ยนแปลงของเมื
 • • อาคารการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาแบบบูรณาการ. จังหวัดเชียงใหม่: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน; 2013. 105หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • อาคารกึ่งราชการต้นแบบบูรณาการ กรณีศึกษา : ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี. จังหวัดเชียงใหม่: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน; 2013. 110หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • สถานพักตากอากาศริมน้ำที่ใช้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเทคโนโลยีวัสดุอาคาร จังหวัดสมุทรสงคราม. จังหวัดเชียงใหม่: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน; 2013. 150หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • แผนอนุรักษ์อาคาร “พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า” มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย. จังหวัดเชียงใหม่: มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย; 2013. 60หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)

Research

 • วิจัยโครงการการศึกษาและสร้างมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ, 2558
 • วิจัยโครงการการเสริมสร้างสุขภาวะด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อสังคมผู้สูงอายุ, ทุนงบประมาณแผ่นดิน, 2558
 • วิจัยโครงการสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลาหู่ และการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน, ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2558
 • วิจัยโครงการโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชน, ทุนการเคหะแห่งชาติ, 2560
 • วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และ คณะฯ. (2556). แผนการอนุรักษ์อาคารนายแพทย์เอ็ดวิน ซี คอร์ท โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 109 หน้า.
 • วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และ ปิยเดช อัครโพธิวงศ์. (2558). โครงการสำรวจเพื่อจัดทำแผนการอนุรักษ์อาคารและรูปแบบรายการอนุรักษ์อาคารที่ทำการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังเดิม (เรือนลุงคิว). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 79 หน้า.
 • ที่ปรึกษาโครงการ
 • สีของอาคารย่านประตูท่าแพเพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมืองเชียงใหม่
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การสำรวจรังวัดอาคารคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่เพื่อปรับปรุงให้เป็นหอวัฒนธรรมนิทัศน์เมืองแพร่
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง งานวิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้างสำหรับอาคารต้นแบบ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา (ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบบูรณาการ)
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการศูนย์วิจัยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมล้านนา (ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ?)
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการสาธิตบ้านที่มีกรอบอาคารเป็นฉนวนและระบายความร้อนด้วยวิธีการระบายอากาศแบบธรรมชาติ
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการจัดทำ แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2558 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การศึกษาเพื่อการวางผังออกแบบ และก่อสร้าง: โครงการชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การศึกษาเพื่อการออกแบบและก่อสร้าง หอศึกษาเรือนยอดไม้ โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การศึกษาและสร้างมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การสำรวจข้อมูลพื้นที่ในชุมชนเพื่อเตรียมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การสำรวจข้อมูลเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาเพื่อเตรียมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะ สมสิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาประเภทอาคารก่ออิฐถือปูน
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาประเภทอาคารไม้
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การเสริมสร้างสุขภาวะด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสนับสนุนสิ่งอำนวย ความสะดวกที่เอื้อต่อสังคมผู้สูงอายุ-574859397
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • คุ้มเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • พัฒนาการของสถาปัตยกรรมในจังหวัดเชียงใหม่
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • สถานพักตากอากาศริมน้ำที่ใช้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเทคโนโลยีวัสดุอาคาร จังหวัดสมุทรสงคราม
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • สถานีวิทยุโทรทัศน์ส่วนภูมิภาค เครือไทยพีบีเอส เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลาหู่ และการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • สถาปัตยกรรมลำพูน
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • อัตลักษณ์สถาปัตยกรรมล้านนา: การสงวนรักษา การเก็บรวบรวม และการใช้งาน
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • อาคารการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาแบบบูรณาการ
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • อาคารกึ่งราชการต้นแบบบูรณาการ กรณีศึกษา : ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • อาคารประหยัดพลังงานสำหรับสภาวะน่าสบายในงานสถาปัตยกรรมของเชียงใหม่ และหลวงพระบาง
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • เส้นทางการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • แผนงาน-การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุไทยรายได้น้อยที่เหมาะสมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • แผนอนุรักษ์อาคาร “บ้านหลวงศรีนครานุกุล” (สุทธภักติ) ริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • แผนอนุรักษ์อาคาร “พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า” มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการการศึกษาและสร้างมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง เสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ส่วนของสถาบันวิจัยสังคม)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย (ระยะที่ 3) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการนำร่องเคหะชนบท ภาคเหนือ
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการนำร่องเคหะชนบท ภาคเหนือ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการประเมินทิศทางและแนวทางการแก้ปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการผลิตสื่อเผยแพร่การจัดการองค์ความรู้การใช้วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่นและ เทคโนโลยีก่อสร้างในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (โครงการต่อเนื่อง)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการวิจัยการจัดการองค์ความรู้การใช้วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่นและเทคโนโลยีก่อสร้างในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการสำรวจรูปแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยในเขตเมืองเก่า เทศบาลนครลำปาง
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการออกแบบแนวความคิดสถาปัตยกรรม โรงเรียนนานาชาติสงขลา แห่งที่ 2
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการแผนการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (โครงการต่อเนื่อง)
 • 2020

  Header
 • การพัฒนากลไกส่งเสริมนวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมผู้สูงวัย ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2020

  Header
 • โครงการติดตามสังเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ชุดโครงการ มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ระยะที่ 2

Paper

  2016

 • บทความสถาปัตยกรรมล้านนาการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มช.ครั้งที่ 2 "ล้านนากับเพื่อนบ้าน", 2559
 • 2015

 • บทความอัตลักษณ์และความเปลี่ยนแปลงของเรือนลาหู่ กรณีศึกษา: หมู่บ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และหมู่บ้านห้วยน้ำริน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., Vol 20 No 1 (2015): มกราคม - มิถุนายน 2558
 • 2013

 • วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และ คณะฯ. (2556). แผนการอนุรักษ์อาคารนายแพทย์เอ็ดวิน ซี คอร์ท โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 109 หน้า.
zz