ปิยเดช อัครโพธิวงศ์

Email: piyadech.ar@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2015

  Doctor of Philosophy

  Architecture Bauhaus University Weimer

 • 2002

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 1999

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  มหาวิทยาลัยข่อนแก่น

Publication

 • • (โปสเตอร์) การศึกษาการเปลี่ยนรูปของพื้นที่สาธารณะของจัตุรัสเอมิโนนู เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ระหว่างวันที่ 11 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ
 • • The structural network pattern of stakeholder collaboration in conservation management in living heritage site: analyzed by social network analysis. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICOMOS 2013 หัวข้อ “Asian Forgotten Heritage: Perception, Preservation and P
 • • การวางผังเพื่อสุขภาพสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 (Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเ
 • • การศึกษารูปแบบการอนุรักษ์เพื่อปรับปรุงสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ประกอบการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ระหว่างวันที่ 11 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูน
 • • ปิยเดช:อัครโพธิวงศ์. 2018 ; การศึกษากระบวนการความร่วมมือในการวางแผนโดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคม. วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 : 47 - 61. (วารสาร)
 • • ปิยเดช:อัครโพธิวงศ์. 2019 ; การศึกษากระบวนการความร่วมมือของชุมชนในการจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแนวแกนมรดกโลกโดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมกรณีศึกษา: นครชุมจังหว ัดกําแพงเพชรบ้านค ุกพัฒนาและทุ่งหลวงจังหวัดสุโขทัย. วารสารครุศาสตร์อุตส
 • • ปิยเดช:อัครโพธิวงศ์. 2019 ; การศึกษาอุปกรณ์เพื่อใช้หาระยะการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยุง (ราวจับ) และระยะการติดตั้งราวจับที่ใช้วัสดุท้องถิ่น. วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ JED: Journal of environmental design. ปีที
 • • ปิยเดช:อัครโพธิวงศ์. 2019 ; การศึกษาโครงสร้างความร่วมมือในการจัดการก่อนการเป็นเมืองมรดกโลก กรณีศึกษา เชียงใหม่ ประเทศไทย. Journal of Architectural/ Planning Research and Studies ปีที่ 16 ฉบับที่ 1.2019 (มกราคม – มิถุนายน2562) (หน้า 125 – 137) 1 : 125 - 13
 • • ปิยเดช:อัครโพธิวงศ์. 2019 ; คุ้มเจ้าในเมืองเชียงใหม่ กรณีศึกษาคุ้มเจ้าสิงห์แก้ว. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับ 16, 2 ประจำปี 2562 (หน้า 120 – 143) 1 : 120 - 143. (วารสา
 • • สถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ปิยเดช:อัครโพธิวงศ์ 108 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 1พิมพ์ครั้งที่ 2020 (หนังสือทั้งเล่ม)
 • • อาคารรูปแบบอาณานิคมในเมืองเชียงใหม่ ปิยเดช:อัครโพธิวงศ์ 140 147 ภทระ พรีเพรส เชียงใหม่, 1พิมพ์ครั้งที่ 2020 (หนังสือทั้งเล่ม)
 • • การวางผังเพื่อสุขภาพสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 (Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเ
 • • การศึกษากระบวนการวางผังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตอนุรักษ์กรณีศึกษา บ่อน้ำพุร้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง. เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2012. 110หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • บ้านสุทธภักติ กว๊านพะเยา 1 จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 2 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2012 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
 • • The structural network pattern of stakeholder collaboration in conservation management in living heritage site: analyzed by social network analysis. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICOMOS 2013 หัวข้อ “Asian Forgotten Heritage: Perception, Preservation and P
 • • การศึกษาปัจจัยแห่งการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนรอบวัดภายใต้กระแสการอนุรักษ์และการพัฒนาในปัจจุบัน กรณีศึกษา เมืองน่าน ประเทศไทย. จังหวัดเชียงใหม่: ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2555; 2013. 123หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)

Research

 • ปิยเดช อัครโพธิวงศ์ และ กานต์ คำแก้ว. (2559). การประยุกต์วัสดุพื้นถิ่นในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านทาป่าเปา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน. รายงานฉบับสมบูรณ์ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทย
 • ปิยเดช อัครโพธิวงศ์ และ ณวิทย์ อ่องแสวงชัย. (2556). การศึกษาปัจจัยแห่งการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนรอบวัดภายใต้กระแสการอนุรักษ์และการพัฒนาในปัจจุบัน กรณีศึกษา เมืองน่าน ประเทศไทย. รายงานฉบับสมบูรณ์. เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การศึกษาปัจจัยแห่งการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนรอบวัดภายใต้กระแสการอนุรักษ์และการพัฒนาในปัจจุบัน กรณีศึกษา เมืองน่าน ประเทศไทย
 • 2020

 • การปรับสุขภาพแวดล้อมผู้สูงอายุท้องถิ่นไทย
 • 2020

 • การพัฒนากลไกส่งเสริมนวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมผู้สูงวัย ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2020

 • การพัฒนาหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมสร้างสรรค์ของเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว ตามแนวแกนเมืองมรดกโลก ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย-กำแพงเพชร ภายใต้แนวคิดเมืองสร้างสรรค์
 • 2020

 • การศึกษาแนวทางพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายระดับชุมชนท่องเที่ยว และกลไกการสนับสนุน ตามแนวแกนมรดกโลก ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย-กำแพงเพชร ภายใต้แนวคิดเมืองสร้างสรรค์
 • 2020

 • แผนบูรณาการการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแนวแกนมรดกโลกศรีสัชนาลัย-สุโขทัย-กำแพงเพชร ภายใต้แนวคิดเมืองสร้างสรรค์
 • 2020

  Header
 • การพัฒนาการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้าเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว ตามแนวแกนมรดกโลก ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย-กำแพงเพชร ภายใต้แนวคิดเมืองสร้างสรรค์
 • 2020

  Header
 • การศึกษากระบวนการความร่วมมือของชุมชนในการจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแนวแกนมรดกโลกโดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม กรณีศึกษา: นครชุม จังหวัดกำแพงเพชร บ้านคุกพัฒนา และทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย
 • 2020

  Header
 • การศึกษาคุ้มเจ้าในเมืองเชียงใหม่ กรณีศึกษา คุ้มเจ้าสิงห์แก้ว
 • 2020

  Header
 • การศึกษาอาคาร(รูปแบบ)อาณานิคมในเมืองเชียงใหม่
 • 2021

  Header
 • R000022561 การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนเมืองมรดกโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย

Paper

  2020

 • การพัฒนากลไกส่งเสริมนวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมผู้สูงวัย ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2020

 • การวิเคราะห์กระบวนการความร่วมมือในการจัดการการอนุรักษ์เมืองมรดกโลก แบบพื้นที่มรดกมีชีวิต (living heritage site) เมืองลำพูน โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม กรณีศึกษาเปรียบเทียบเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม
 • 2020

 • การศึกษากระบวนการความร่วมมือของชุมชนในการจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแนวแกนมรดกโลกโดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม กรณีศึกษา: นครชุม จังหวัดกำแพงเพชร บ้านคุกพัฒนา และทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย
 • 2020

 • การศึกษาอาคาร(รูปแบบ)อาณานิคมในเมืองเชียงใหม่
 • 2019

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำโครงการศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2019

 • การศึกษาคุ้มเจ้าในเมืองเชียงใหม่ กรณีศึกษา คุ้มเจ้าสิงห์แก้ว
 • 2019

 • แนวทางการออกแบบพื้นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เพื่อให้เป็นอารยะสถาปัตย์ กรณีศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
 • 2018

 • การศึกษาโครงสร้างความร่วมมือในการจัดการการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของพื้นที่มรดกมีชีวิตในประเทศไทยภายใต้แนวคิดการวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคม กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • 2017

 • การศึกษาแนวทางการจัดการการอนุรักษ์พื้นที่มรดกมีชีวิตของเมืองเชียงใหม่ สำหรับการเตรียมตัวขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก กรณีศึกษาเปรียบเทียบ จอร์จทาวน์ ประเทศมาเลเซีย และหลวงพระบาง ประเทศลาว
 • 2016

 • การประยุกต์วัสดุพื้นถิ่นในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านทาป่าเปา อำเภอแม่ทาง จังหวัดลำพูน
 • 2016

 • การศึกษาการเปลี่ยนรูปของพื้นที่สาธารณะของจัตุรัสเอมิโนนู เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี / บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ
 • 2016

 • การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการใช้งานในวัดของผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่
 • 2016

 • การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เรือนลุงคิว)
 • 2016

 • ปิยเดช อัครโพธิวงศ์. (2559). The Joint Symposium between KU and CMU 2016. เอกสารประกอบการประชุม The 6th Joint Symposium between Kagawa University and Chiang Mai University – Health Aging and Sustainable Society วันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย Ka
 • 2016

 • ปิยเดช อัครโพธิวงศ์. (2559). การศึกษารูปแบบการอนุรักษ์เพื่อปรับปรุงสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป
 • 2015

 • การพัฒนาแบบสถาปัตยกรรม อาคารบ้านพักอาศัย โดยใช้ระบบถอดประกอบ
 • 2015

 • การสำรวจเพื่อจัดทำแผนการอนุรักษ์อาคารที่ทำการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังเดิม (เรือนลุงคิว)
 • 2015

 • ปิยเดช อัครโพธิวงศ์. (2558). การศึกษาการเปลี่ยนรูปของพื้นที่สาธารณะของจัตุรัสเอมิโนนู เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ระหว่างวั
 • 2014

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • บทความ "เชียงใหม่กับสถาปัตยกรรมโมเดิร์น" ใน Newsletter ภาคฤดูร้อน ปี 2556
 • 2013

 • การศึกษาปัจจัยแห่งการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนรอบวัดภายใต้กระแสการอนุรักษ์และการพัฒนาในปัจจุบัน กรณีศึกษา เมืองน่าน ประเทศไทย
 • 2013

 • ปิยเดช อัครโพธิวงศ์. (2556). The structural network pattern of stakeholder collaboration in conservation management in living heritage site: analyzing by social network analysis. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICOMOS 2013 หัวข้อ “มรดกวัฒนธรรมเอ
zz