อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์

Email: apinantn.s@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Job Experiences

Education Details

 • 2018

  ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2011

  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • 2000

  วิทยาศาสตรบัณฑิต

  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

Research

  2022

  ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการวิจัย เก้าอี้ตัวนั้นในวันต้อง x-ray (Chair Me to the Moon) ได้รับทุนวิจัยจาก ทุนอุดหนุนการวิจัยนวัตกรรมมุ่งเป้าผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยความต้องการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • 2023

  หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการวิจัย นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นเพื่อลดการเกิดภาวะสมองเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุ ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์ใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Paper

  2023

  บทความวิจัย
 • Kasemsarn, Kittichai, Khae Mungkornwong, Khemmapat Patcharawit, and Apinantn Sumthumpruek. 2023. "What Information Content Do Students Want from a Postgraduate Design Course Website?: A Case Study Applied to User-Centered Design." The International Journal of Visual Design 17 (1): 17-41. doi:10.18848/2325-1581/CGP/v17i01/17-41. Q3.
 • 2019

  ผลงานสร้างสรรค์
 • Group Exhibition Digital Art titled “Klomklung” in The 4th PASA Festival at ICT Cultural Convergence Center, Pangyo, Seognam City, South Korea (2019)
 • 2018

  ผลงานสร้างสรรค์
 • ร่วมจัดแสดงผลงานศิลปะดิจิทัลชุด “กลมกลึง” ในนิทรรศการแตกต่าง (Contrast) ณ หอศิลป์ G23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ (2561)
 • 2018

  บทความวิจัย
 • อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์ และ อารยะ ศรีกัลยาณบุตร. (2561). การออกแบบโฆษณาส่งเสริมสังคมสำหรับปัญหาสังคมที่มีอิทธิพลต่อมิลเลนเนียลเจนเนอเรชั่น. วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ปีที่ 20 ฉบับที่ 27 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2561).
 • 2016

  ผลงานสร้างสรรค์
 • ร่วมจัดแสดงผลงานออกแบบกราฟิกโปสเตอร์ชุด “Letterpress” ในโครงการ Graphic Poster Exhibition ภายใต้เทศกาล Chiang Mai Design Week 2016 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (2559)
zz