แผ่นดิน อุนจะนำ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

Email: pandin.oun@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2013

  Doctor of Philosophy

  Design Science Kyoto Institute of Technology

 • 2009

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2009

  Master of Architectural Design

  Architectural Design Kyoto Institute of Technology

 • 2006

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Research

 • The Characteristic of Selling Space in Fresh Markets in Chiangmai, Thailand (proceeding) The First International Conference of International Alliance for Sustainable Urbanization and Regeneration (IASUR) “Sustainable Society as Our Challenge” October 24-2
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การพัฒนา
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การส่งเสริมอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ของกาดหลวงเชียงตุง ภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงเขตเศรษฐกิจวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไท
 • 2020

 • การพัฒนาส่วนผสมผนังดินอัดสานต่อเอกลักษณ์อาคารล้านนา

Paper

  2016

 • แผ่นดิน อุนจะนำ, ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี. (2559).ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการพื้นที่ของชุมชนช่างกับกาดหลวงเมืองเชียงตุง.รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • 2015

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
 • The Characteristic of Selling Space in Fresh Markets in Chiang Mai,Thailand งาน International Alliance Sustainable Urbanization and Regeneration at Kashiwa,Japan ,October 24-27,2014
 • 2013

 • Ounchanum, P. & Kimura, H. (2013). The Overflow of Selling Space: a comparative Study between Kad Luang,Chiangmai, Thailand and Nishiki, Kyoto, Japan . Journal of Habitat Engineering and Design. 5(1), 27-39.
 • การส่งเสริมอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ของกาดหลวงเชียงตุง ภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงเขตเศรษฐกิจวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไท.รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • สถาปัตยกรรม การออกแบบและสภาพแวดล้อม ฉบับที่ 30 (TCI กลุ่มที่ 2), A83-A103.
zz