ไชยยันต์ ปานะจำนงค์

Email: arc02@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

  • 2008

    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

    เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • 1983

    บริหารธุรกิจบัณฑิต

    การจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

zz