อาจารย์ไชยยันต์ ปานะจำนงค์

Email : arc02@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

  • 2008, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • 1983, บริหารธุรกิจบัณฑิต, การจัดการงานก่อสร้าง, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช