ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาปนา กิตติกุล

Email : sathapana.k@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

  • 2000, Master of Landscape Architecture, Landscape Architecture, The University of Melbourne

  • 1997, Bachelor of Argricultural Technology, Landscape Technology, มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลงานทางวิชาการ / Publications

    บทความวิชาการ / research / academic conferences

  • 2009, The Survey for the Preparation of Appropriate Environment, Facility and Safety for the Elderly in Mae Hia Sub-district Municipality

    วารสารวิชาการ / research / academic papers

  • 2019, สเกลนั้นสำคัญไฉน: สเกลกับธรรมเนียมปฏิบัติของการวิจัย, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 6(1), 2 - 23.