ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์

Email : ptave.a@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

 • 2011, ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, นฤมิตศิลป์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2005, ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • 1994, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, ศิลปอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานทางวิชาการ / Publications

  วารสารวิชาการ / research / academic papers

 • 2022, การออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเศษของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง ด้วยแนวคิดการอัพไซเคิล: กรณีศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., 35(2), 179-195.
 • 2020, การออกแบบฝาขวดน้ำดื่มที่เหมาะสมกับการเปิดของผู้สูงอายุ., วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 11(2). 117-129.
 • 2018, การออกแบบตัวอักษรและภาพสำเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง., วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 12(1), 142-163.

  ผลงานสร้างสรรค์ / other academic works

 • 2018, ณ ภูพาน (Na Phu Phan), นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2561 โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3, ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ราชดำเนิน, 15 - 30 กันยายน 2561, 62-68.

  ผลงานวิจัย / research works

 • 2022, โครงการส่งเสริมและพัฒนาขยายผลทางธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี, กวิน ว่องวิกย์การ, บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล, ปฐวี อารยภานนท์, อัมพิกา ชุมมัธยา, อาภาภรณ์ วงศ์ลักษณพันธ์, กานต์ คำแก้ว และ ยุทธนา ทองท้วม (2565). สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) (ปีงบประมาณ 2564). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์