อาจารย์ ดร.พิไลพร นุ่นมา

Email : pilaiporn.n@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

 • 2024, Doctor of Philosophy (Engineering), Architecture, Kyoto University

 • 2015, สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2013, วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ / Publications

  บทความวิชาการ / research / academic conferences

 • 2023, Growing the Children in the High-dense Community through Mural Arts : A Case Analysis of a Rong Meung Rong Yim Project in Bangkok
 • 2018, Analyzing of the Natural learning Setting for an Early Childhood in Bangkok, International Conference on Sustainable Architecture and Landscape. The Proceeding of Conference on Sustainable Architecture and Landscape in San Francisco, USA.
 • 2018, B4HDC2133 Professional Team Unbuilt Project: In House Core Shelter Chiang Rai Earthquake, 8th International Conference on Building Resilience – ICBR Lisbon’2018 หัวข้อ Risk and Resilience in Practice: Vulnerabilities, Displaced People, Local Communities and Heritages : Buiiding4 Humanity Design Competition, Lisboa, The Republic of Portugal.

  วารสารวิชาการ / research / academic papers

 • 2019, การศึกษารูปแบบการปรับเปลี่ยนซ่อมแซมที่อยูอาศัยหลังเกิดแผ่นดินไหวกรณีศึกษา ต.บ้านทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย, วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 10(2), 16 – 23.