กวิน ว่องวิกย์การ

หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม (ADC)

Email: Kawin.w@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2000

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 1995

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Publication

  2012

 • • บ้านเรียนสถาปัตยกรรมแห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์. เชียงใหม่: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.); 2012. 91หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)

Research

  ผู้ร่วมวิจัย
 • ต้นกล้ารากแก้ว . . การประเมินแนวคิดทางสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในภาคเหนือตอนบน
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการออกแบบแนวความคิดสถาปัตยกรรม โรงเรียนนานาชาติสงขลา แห่งที่ 2
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การวิจัยสถาปัตยกรรมของเด็กที่ซ่อนอยู่ในโลกของผู้ใหญ่ : กรณีศึกษา "โรงเรียนอนุบาล"
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การเปรียบเทียบภูมิปัญญาในการพัฒนาการของบ้านพื้นถิ่นไทลื้อระหว่างพื้นที่เลือกสรรใน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทยกับพื้นที่เลือกสรรในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • บ้านเรียน: สถาปัตยกรรมแห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • ภูมิปัญญาการใช้ไม้กับสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เมืองหลวงพระบาง
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • มิติที่ซ่อนอยู่สำหรับเด็กที่อาศัยอยู่ในเรือนชนบทภาคเหนือของไทย กรณีศึกษาหมู่บ้านกระเหรี่ยง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 2014

 • กวิน ว่องวิกย์การ และคณะ. (2557). ภูมิปัญญาการใช้ไม้กับสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เมืองหลวงพระบาง. รายงานฉบับสมบูรณ์ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ บริการ วิจัย และความร่วมมือด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน งบป

Paper

  2016

 • กวิน ว่องวิกย์การ. (2559). โครงการวาดเส้นลาย อ่านลายเมือง: นิทรรศการเคลื่อนที่ภาพเขียนลายเส้นและสีน้ำสถาปัตยกรรมล้านนา ล้านนาคดีด้านที่ 5 สถาปัตยกรรม. รายงานฉบับสมบูรณ์ ทุนโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชี
 • 2015

 • กวิน ว่องวิกย์การ. (2558). ผลงานสร้างสรรค์ “จริตเก่า . . . ในวิถีปัจจุบัน”. การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (Poster, เอกสารประกอบการประชุมหน
 • 2015

 • “AMICIZIA ITALO EUROPA e THAILANDESE - THAI ITALY AND EUROPE FRIENDSHIP 2015” / เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ
 • 2014

 • กวิน ว่องวิกย์การ. (2557). Songkla International School ASA LANNA PROFILE เอกสารงานสถาปนิกล้านนา 57’ ในหัวข้อ “โชว์เหนือ NORTHERN SHOW OFF” จัดแสดงเดือนมีนาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (หน้า 56)
zz