Warong Wonglangka

Lecturer

Email: warong.w@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 2009

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2005

  วิทยาศาสตรบัณฑิต

  เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Publication

 • • ปากตลาด. ใน : . บทความเชิงสารคดีขนาดสั้น จากงานวิจัยตลาดเมืองใหม่. 1. จังหวัดเชียงใหม่: หน่วยวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างพื้นฐาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2013 หน้า1 -14. (หนังสือบางบท)
 • • ย่านตลาดเมืองใหม่. จังหวัดเชียงใหม่: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ; 2013. 65หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • • GREEN HEART EFFECT 1 จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 1 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2013 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
 • • ไม้หมายเมือง คติความเชื่อเรื่องต้นไม้ที่เกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ 1 รวมบทความวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2556 ภายใต้โครงการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ ความรู้และภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่อาเซียน “ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ประเพณี และความเ
 • • ผลงาน “เรียนสถาปัตย์ทำไม ?”. งานสถาปนิก 57 “สิบแปด l แปดสิบ” ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร หน้า1 -1. 2014. 1 เม.ย. 29 2014 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ)

Research

  ผู้ร่วมวิจัย
 • การพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฏรในหมู่บ้านห่างไกลในเขตภาคเหนือตอนบน
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • ภูมิปัญญาการใช้ไม้กับสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เมืองหลวงพระบาง
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการจ้างที่ปรึกษา สำรวจเพื่อพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และบริเวณโดยรอบ
zz