สุริยา รัตนพฤกษ์

Email: suriya.r@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Education Details

 • 1966

  สถาปัตยกรรมบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปกร

Publication

 • • Knowledge Management Research Project on Local Construction Material and Technology in Upper Northern Thailand. การประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 "วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ" หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หน้า

Research

  ผู้ร่วมวิจัย
 • การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาประเภทอาคารก่ออิฐถือปูน
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การใช้ไม้ไผ่เพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนบน
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการวิจัยการจัดการองค์ความรู้การใช้วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่นและเทคโนโลยีก่อสร้างในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการแผนการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (โครงการต่อเนื่อง)
zz