ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุริยา รัตนพฤกษ์

Email : suriya.r@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

  • 1966, สถาปัตยกรรมบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยศิลปกร