ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยาฉัตร ศิริวรรณ

Email : piyachat.s@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

  • 2010, Master of Science, Sustainable Building Performance and Design, Oxford Brookes University

  • 2007, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), สถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ / Publications

    ตำรา-ทั้งเล่ม / books

  • 2022, การสร้างบริบทสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์อย่างยั่งยืนในวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 9(2), 70-91.

    บทความวิชาการ / research / academic conferences

  • 2022, การศึกษาคุณลักษณะการระบายอากาศในที่อยู่อาศัยตามบริบทไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (Building Technology Alliance Conference on Enegery and Environment 2022), รูปแบบ online คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
  • 2012, การศึกษาวิวัฒนาการของโบสถ์โปรแตสแตนท์ เพื่อหาอิทธิพลที่ส่งผลต่อลักษณะร่วมทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงใหม่, Prugsiganont, S., Sirivan, P. & Pancharaung, U. (2012). Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012. ปทุมธานี: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.