อาจารย์ ดร.อณล ชัยมณี

Email : anon.ch@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

  • 2023, Doctor of Philosophy, Urban Design, University College London

  • 2013, Master of Arts, Urban Design, Cardiff University

  • 2008, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานทางวิชาการ / Publications

    บทความวิชาการ / research / academic conferences

  • 2015, สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก : พื้นที่ แพร่ น่าน และหลวงพระบาง, อณล ชัยมณี (2558). สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก : พื้นที่ แพร่ น่าน และหลวงพระบาง. มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (Thailand Research Expo 2015), โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
  • 2014, The Analysis Theory of Spatial and Temporal Relations of A Street Market in Bangkok, อณล ชัยมณี (2557). The Analysis Theory of Spatial and Temporal Relations of A Street Market in Bangkok. การจัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 The 5 Built Environment Research Associates Conference 2014 (BERAC 5), 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557. ปทุมธานี : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.

    วารสารวิชาการ / research / academic papers

  • 2016, พัฒนาการของเมืองและรูปแบบสถาปัตยกรรมในหลวงพระบาง ภายใต้อิทธิพลตะวันตกในยุคอาณานิคม, อณล ชัยมณี (2559). พัฒนาการของเมืองและรูปแบบสถาปัตยกรรมในหลวงพระบาง ภายใต้อิทธิพลตะวันตกในยุคอาณานิคม. วารสารวิชาการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 15(2), 33-52.