วราพล สุริยา

Email: warapon.s@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    1. งานออกแบบกราฟิก การออกแบบอัตลักษณ์ และงานพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
    2. งานออกแบบ และผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร เช่น สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ป้าย โปสเตอร์ เวปไซต์ วิดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว คลิป อินเตอร์แอกทีฟ การนำเสนองาน รวมถึงการออกแบบสื่อเพื่อสื่อสารบนสื่อร่วมสมัยอื่น ๆ เช่น social media sites และ platforms
    3. งานที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารองค์กร กิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ (กิจกรรมพิเศษ) การประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงผลงาน การจัดสัมมนา และการจัดกิจกรรมภายในองค์กร เป็นต้น