ปวีณา วงศ์โสม

Email: paweena.wongsom@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
    - คำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน
    - การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ