กิรดา พุ่มพงษ์

Email: kirada.p@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

  - งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
  - งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  - งานพัฒนาและฝึกอบรม
  - งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร
  - งานกองทุนและสวัสดิการ
  - งานสืบสวนหาข้อเท็จจริง งานวินัย งานอุทธรณ์ร้องทุกข์