เอกชัย สุเทพ

Email: aekkachai.suthep@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - ทำหน้าที่ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะสู่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และบันทึกภาพกิจกรรมของคณะสำหรับการประชาสัมพันธ์
    - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก และจัดกิจกรรมพิเศษของคณะฯ
    - ต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมคณะฯ