อัตพนธ์ จันทร์เป็ง

Email: atapon.j@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - ควบคุม ดูแลห้องปฏิบัติการงานโลหะ และห้องปฏิบัติการงานไม้
    - ซ่อมบำรุง และควบคุม ดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร และระบบประกอบการอาคาร