วิภาดา ศุภรัฐปรีชา

Email: vipada.s@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    - งานบริหารและจัดการแผนและงบประมาณ โครงการอบรมและบริการวิชาการ ภายใต้แผนงานศิลปวัฒนธรรม
    - งานบริหารและจัดการโครงการหรือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    - งานบริหารและจัดการการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการบริการ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ