ณัฐณิชา ดวงดี

Email: natnicha.d@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

  งานสารบรรณ
  -งานทะเบียนหนังสือรับจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก งานทะเบียนหนังสือส่งและรับส่งเอกสารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งนำส่งเอกสารงานการเงินฯ ให้กับสถาบันการเงิน
  -งานสารบรรณส่วนงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Document)
  -งานดูแลข้อมูลใบนำส่งใบสำคัญการตั้งหนี้ (ระดับคณะ) ระบบติดตามเอกสารนำส่งกองคลัง (CMU MIS)
  -งานร่าง พิมพ์ โต้ตอบ หนังสือหน่วยธุรการและสารบรรณ และงานทำลายเอกสาร

  งานพัฒนาบุคลากร
  - การจัดทำแผนอัตรากำลัง
  - การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ (Reskill Upskill)
  - การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (CMU Proactive IDP)
  - การขออนุมัติ/สรุปผล การเดินทางและฝึกอบรมของบุคลากร (งบประมาณพัฒนาตนเอง)
  - การบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร