ณัฐณิชา ดวงดี

Email: natnicha.d@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ปฏิบัติหน้าที่

    1.งานจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
    2.การบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Strategies Power BI)
    3.การจัดทำแผนอัตรากำลัง
    4.การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
    5.การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (CMU Proactive IDP)